El Marco de la Gran Teoría: Los clásicos del Pensamiento Político Social en la historia de la humanidad.

Bạn đang xem: Giáo trình cấu trúc dữ liệu


Este curso de Doctorado en Ciencia Social Aplicada proporciona acceso al texto completo de los documentos originales de destacados pensadores de la sociedad y de la política durante los ultimos 2,300 años. El enfoque no es el de estudiar el pasado per se, sino el de acudir a los "clásicos" para una mejor comprensión de los fenómenos sobresalientes del presente y del futuro predictible.


Download không tính tiền PDFView PDF


Download miễn phí PDFView PDF


Equity Issues Portfolio’s series on Indigenizing the academy and Indigenous education, Ed. Malinda Smith

Privilege vs. Complicity: People of Colour và Settler Colonialism
Download không tính phí PDFView PDF


On October 24, Azerbaijan won election khổng lồ the United Nations Security Council after a chiến dịch that reflected far more than business as usual at the UN. Azerbaijan managed lớn win a majority of UN members, but apparently many Western countries opposed its election. In this case, however, Western diplomats should blame themselves for alienating Azerbaijan. The result reflected the success of Azerbaijan’s foreign policy & its diplomacy, as well as the reputation it has garnered.


Download free PDFView PDF


Download không tính tiền PDFView PDF


Apoptotic cells have long been considered as intrinsically tolerogenic or unable to lớn elicit immune responses specific for dead cell-associated antigens. However, multiple stimuli can trigger a functionally peculiar type of apoptotic demise that does not go unnoticed by the adaptive arm of the immune system, which we named “immunogenic cell death” (ICD). ICD is preceded or accompanied by the emission of a series of immunostimulatory damage-associated molecular patterns (DAMPs) in a precise spatiotemporal configuration. Several anticancer agents that have been successfully employed in the clinic for decades, including various chemotherapeutics and radiotherapy, can elicit ICD. Moreover, defects in the components that underlie the capacity of the immune system to lớn perceive cell death as immunogenic negatively influence disease outcome among cancer patients treated with ICD inducers. Thus, ICD has profound clinical và therapeutic implications. Unfortunately, the gold-standard approach khổng lồ detect ICD relies on vaccination experiments involving immunocompetent murine models và syngeneic cancer cells, an approach that is incompatible with large screening campaigns. Here, we outline strategies conceived khổng lồ detect surrogate markers of ICD in vitro & to screen large chemical libraries for putative ICD inducers, based on a high-content, high-throughput platform that we recently developed. Such a platform allows for the detection of multiple DAMPs, lượt thích cell surface-exposed calreticulin, extracellular ATP và high mobility group box 1 (HMGB1), and/or the processes that underlie their emission, such as endoplasmic reticulum stress, autophagy and necrotic plasma membrane permeabilization. We surmise that this công nghệ will facilitate the development of next-generation anticancer regimens, which kill malignant cells & simultaneously convert them into a cancer-specific therapeutic vaccine.


Download không tính phí PDFView PDF


Studies in Public Finance: A Bibliography
Robert Mc
Gee


This paper is a bibliography that lists papers on various public finance topics. Links to the papers are included to lớn facilitate scholarly research.


Download miễn phí PDFView PDF


Oncoimmunology

Trial Watch: Adoptive cell transfer for oncological indications

2015 •

Fernando Aranda


One particular paradigm of anticancer immunotherapy relies on the administration of (potentially) tumor-reactive immune effector cells. Generally, these cells are obtained from autologous peripheral blood lymphocytes (PBLs) ex vivo (in the context of appropriate expansion, activation và targeting protocols), và re-infused into lymphodepleted patients along with immunostimulatory agents. In spite of the consistent progress achieved throughout the past two decades in this field, no adoptive cell transfer (ACT)-based immunotherapeutic regimen is currently approved by regulatory agencies for use in cancer patients. Nonetheless, the interest of oncologists in ACT-based immunotherapy continues to lớn increase. Accumulating clinical evidence indicates indeed that specific paradigms of ACT, such as the infusion of chimeric antigen receptor (CAR)-expressing autologous T cells, are associated with elevated rates of durable responses in patients affected by various neoplasms. In line with this n...

Xem thêm: You’Re Temporarily Blocked, Năm 20 Tuổi Là Tuổi Con Gì


PLo
S medicine

“Working the system”—British American Tobacco's influence on the European Union Treaty and its implications for policy: an analysis of internal tobacco …
Đh Khoa Học thoải mái và tự nhiên Hcm - Văn Chí Nam, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đặng Nguyễn Đức Tiến - định hướng - bài tập, thực hành
*

*

*

*

*

homework 2_cài đặt giải mã sắp xếp selection sort, heap sort để sắp xếp một mảng số nguyên theo_thứ từ tăng dần.pdf

Giới thiệu, văn bản môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên năng lực sử dụng các kết cấu dữ liệu nền tảng. Môn học cũng hướng dẫn sinh viên hiểu, phân tích và đánh giá được những giải thuật thao tác với các cấu trúc dữ liệu đó.Ôn lại về lập trình, các kiểu tài liệu trong C/C++, đặc biệt quan trọng là cấu trúc và con trỏ.Giới thiệu về độ phức tạp thống kê giám sát và đệ qui.Các cấu tạo dữ liệu cùng sự so với chúng: danh sách; ông chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm kiếm, AVL và đa phân; heap; giải mã sắp xếp; bảng băm; và đồ thị.

hiệu quả cần đã đạt được

Phân tích giải thuật L.O.1.1 – Định nghĩa được những khái niệm độ phức tạp và độ tinh vi trong các trường hòa hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, với “trung bình”.L.O.1.2 – so với được những giải thuật và áp dụng được ký hiệu “Big O” để ghi ra độ phức tạp của giải thuật cấu thành trường đoản cú các kết cấu điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp.L.O.1.3 – Liệt kê được, cho được lấy một ví dụ và đối chiếu được những lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến đường tính, etc.L.O.1.4 – dìm thức được sự cân đối giữa bộ nhớ lưu trữ và thời hạn trong giải thuật.L.O.1.5 – thể hiện được những chiến lược xây đắp giải thuật và xử lý bài toán.Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách, chồng và hàng
L.O.2.1 – phạt họa được bởi hình ảnh cho: (a) danh sách hiện thực bởi mảng cùng bằng liên kết (con trỏ); (b) mang lại chồng; và (c) cho hàng ngóng và hàng đợi vòng (mức logic).L.O.2.2 – Viết được bằng mã đưa mô tả cấu tạo lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bằng liên kết; (b) đến chồng; cùng (c) mang lại hàng chờ và hàng ngóng vòng (mức logic).L.O.2.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho từng cấu tạo như danh sách, ck và mặt hàng đợi; tương tự như mô tả được chúng bởi mã trả (mức logic).L.O.2.4 – lúc này được các cấu trúc danh sách, ông chồng và sản phẩm đợi bằng C/C++ (mức physics)L.O.2.5 – thực hiện được danh sách, chồng, cùng hàng để giải quyết bài toán thực, cũng như suy xét chọn lựa hình dáng hiện thực buổi tối ưu.L.O.2.6 – so sánh được và có tác dụng thí nghiệm review các phương thức đã hổ trợ mang lại các cấu tạo danh sánh, chồng, cùng hàng.Sử dụng cấu tạo cây
L.O.3.1 – phân phát họa được bằng hình ảnh cho những cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân nặng bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic).L.O.3.2 – Viết được bằng mã trả mô tả cấu trúc lưu trữ cho các loại cây (mức logic)L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức quan trọng cho đến các kết cấu cây; cũng giống như mô tả được chúng bằng mã mang (mức logic).L.O.3.4 – chỉ ra rằng được và mang đến ví dụ minh họa về tầm đặc biệt của tính cân đối trong cây.L.O.3.5 – đã cho thấy được và vẽ hình minh họa về tất cả các trường mất thăng bằng trong cây AVL với cây B, cũng như thực hiện từng bước một để tái thăng bằng chúng trên mẫu vẽ (mức logic).L.O.3.6 – lúc này được các cấu trúc cây nhị phân với cây AVL bằng C/C++L.O.3.7 – thực hiện được cây nhị phân cùng cây AVL để giải quyết và xử lý bài toán thực, nhất là liên quan cho tìm kiếm.L.O.3.8 – phân tích được và làm cho thực nghiệm nhận xét được các phương thức đang hổ trợ mang lại các kết cấu cây nhị phân cùng cây AVL.Sử dụng Heap
L.O.4.1 – chỉ ra rằng được những áp dụng cần mang lại Heap
L.O.4.2 – demo được bằng hình hình ảnh cho cấu trúc Heap và nêu ra sự tương quan đến lưu trữ ở dạng mảng.L.O.4.3 – Liệt kê được những phương thức cần thiết cho cho cấu tạo heap; tương tự như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic).L.O.4.4 – demo được bởi hình hình ảnh các cách làm để bảo đảm tính hóa học của cấu trúc Heap khi chuyển vào hay rước ra bộ phận trong heap (mức logic).L.O.4.5 – thực tại được cấu trúc heap bằng C/C++.L.O.4.6 – đối chiếu được và làm thực nghiệm đánh giá được các phương thức đang hổ trợ cho kết cấu Heap.Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm thuộc với định nghĩa về khóa, chạm độ và xử lý đụng độ.L.O.5.2 – miêu tả được bởi mã giả và mang đến ví dụ minh họa cho những hàm băm cơ bản.L.O.5.3 – biểu thị được bởi mã mang và mang đến ví dụ minh họa cho các phương thức giải quyết và xử lý đụng độ.L.O.5.4 – thực tại được cấu trúc bảng băm bằng C/C++.L.O.5.5 – so sánh được và có tác dụng thực nghiệm reviews được các phương thức đang hổ trợ cho kết cấu bảng băm.Phát triển các giải thuật chuẩn bị xếp
L.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước hoạt động vui chơi của các giải thuật sắp xếp.L.O.6.2 – diễn tả được bằng mã giả cho các giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – lúc này được các giải thuật bố trí bằng C/C++ .L.O.6.4 – đối chiếu được và làm thực nghiệm reviews các giải mã sắp xếp.L.O.6.5 – thực hiện được giải thuật sắp xếp trong câu hỏi thực.Hiểu biết cơ bạn dạng về vật thị
L.O.7.1 – phạt họa được bởi hình ảnh cho các khái niệm như đồ vật thị liên thông với không liên thông, vật thị có hướng và ko hướng, chu trình, v.v.L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa và mô tả kết cấu lưu trữ cho đồ thị ở những dạng ma trận kề và list kề bằng mã đưa (mức logic).L.O.7.3 – Liệt kê được những phương thức quan trọng cho đến các cấu tạo đồ thị; cũng tương tự mô tả được chúng bằng mã trả (mức logic).L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình ảnh các phương pháp duyệt thứ thị cơ bản (depth first và bread-first).L.O.7.5 – hiện thực được cấu tạo lưu trữ vật dụng thì bởi C/C++.L.O.7.6 – hiện thực được các phương thức duyệt nói trên bởi C/C++ và sử dụng chúng xử lý bài toán thực.L.O.7.7 – Minh họa bằng hình vẽ từng bước buổi giao lưu của các giải thuật tìm mặt đường ngắn nhất bởi Dijktra và giải thuật tìm cây phủ về tối tiểu bằng giải mã Prim.Sử dụng đệ quy
L.O.8.1 – bộc lộ được những thành phần cơ bạn dạng của một giải mã đệ quy.L.O.8.2 – Vẽ được cây mô tả những lần hotline hàm và giá trị của các tham số được truyền vào các hàm đó.L.O.8.3 – mang đến được lấy một ví dụ về một hàm hotline đệ quy viết bởi C/C++.L.O.8.4 – trở nên tân tiến được giải mã đệ quy cho những phương thức cần thiết của các cấu trúc: danh sách, cây, heap, kiếm tìm kiếm trên cây với tìm tìm nhị phân, cùng đồ thị.L.O.8.5 – làm được thí điểm để đối chiếu cách tiếp cận đệ quy và cách lặp.L.O.8.6 – mang đến được lấy một ví dụ minh họa sự tương quan giữa Backtracking với đệ quy.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính:<1>. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg & B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001.Sách tham khảo:<1> “Data Structures và Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005.<2> “C/C++: How khổng lồ Program”, 7th Ed. – Paul Deitel & Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012.<3> Internet.<4> Minh họa kết cấu dữ liệu với giải thuật