Dơnload đề thi+hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp nghề phổ quát môn tin học THPPT tháng 03 năm 2008 tỉnh giấc qung bình

Bạn đang xem: Đề thi nghề phổ thông môn tin học

Dơnload đề thi+hướng dẫn chấm thi giỏi nghiệp nghề rộng lớn môn tin học THPPT mon 03 năm 2008 tỉnh giấc qung bình 1,059 4
gợi ý chấm thi - Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Toán học - giáo dục và đào tạo trung học càng nhiều 259 0
lí giải chấm thi - Đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn Hóa học- giáo dục trung học nhiều 259 0
trả lời chấm thi - Đề thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2012 môn Toán học tập - giáo dục trung học diện tích lớn 249 0
vâng lệnh điều trị ARV và các yếu tố tương quan ở bệnh nhân nhiễm HIV tại khoa Tham vấn với hỗ trợ cộng đồng quận Bình Thạnh, tp.hồ chí minh năm 2021
vâng lệnh điều trị ARV và những yếu tố tương quan ở người mắc bệnh nhiễm HIV tại khoa Tham vấn với hỗ trợ xã hội quận Bình Thạnh, tp hcm năm 2021 123 20,000 5,000
5Tr
H - 02- ĐỀ GỐC vào Microsoft Word, tổng hợp phím dùng để gõ số A Ctrl + Shift + = B Ctrl + alternative text + Del C Ctrl + = D Ctrl + alternative text + = vào Microsoft Excel, nhập hàm =SQRT(9) cho kết A B #NAME? C #VALUE! D trong mạng máy tính, thuật ngữ Share bao gồm nghĩa A chia sẻ tài nguyên B Một thiết bị liên kết mạng C một trong những phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục D Thực lệnh in mạng viên Trong Microsoft Excel, thực hàm =MAX(100,405,150,500) đến kết A 500 B 100 C #NAME? D 405 vào Microsoft Excel, muốn chèn thêm cột ta thực lệnh A Insert Columns B View Insert Columns C Format Columns D Table Insert Columns vào Microsoft Excel, thực hàm =AVERAGE(100,200,300,400,500) mang đến kết A 300 B 400 C 500 D 600 vào Microsoft Word, để lựa chọn toàn bộ văn bản, ta nhấn tổng hợp phím A Ctrl + A B Shift + p C alt + A D Del + p Trong Microsoft Excel, ô A1 có mức giá trị số 0, ô A2 gõ cách làm =3/A1 nhấn kết A #DIV/0! Trang 1 tháng 5 5Tr
H - LT- 02 B #N/A! C D #VALUE! trong Microsoft Word, để tạo ra một bảng (Table), ta thực lệnh A Table Insert Table B View Insert Table C Format Insert Table D Tools Insert Table 10 vào Microsoft Word, để lề đề xuất cho đoạn văn chọn, ta nhấn tổng hợp phím A Ctrl + R B Ctrl + L C Ctrl + E D Ctrl + J 11 Thuật ngữ LAN (Local Area Network) dùng để A Mạng viên B Mạng diện rộng C Mạng toàn cầu D Mạng tổng thể 12 trong Microsoft Excel, đưa sử ô A1 có công thức =$B$1+$C1 chép thanh lịch ô A3 bí quyết ô A3 A =$B$1+$C3 B =$B$3+$C3 C =$B$1+$C1 D =$B$3+$C1 13 trong Windows, ao ước chọn đối tượng người sử dụng không thường xuyên nhau, dịp click chuột ta nhấn giữ phím A Ctrl B alternative text C Delete D Shift 14 trong Microsoft Excel, nhập hàm =IF(5>=15,“Đúng”,“Sai”) mang lại kết A sai B Đúng C #N/A! D #VALUE! 15 vào Microsoft Word, muốn trình bày văn dạng cột, ta thực lệnh A Format Columns… B Table Columns C View Columns… D Insert Columns… 16 trong Microsoft Word, để chuyển đổi đơn vị đo thước nhựa kẻ ta thực lệnh A ToolsOptionsGeneralMeasurement units B ViewRulerMeasurement unit C FormatOptionsGeneralMeasurement units D ToolsGeneralMeasurement units Trang 2/5 5Tr
H - LT- 02 17 trong Microsoft Word, ao ước kẻ đường biên đường lưới mang lại bảng (table), ta thực lệnh A Format Borders & Shading B Tools Borders and Shading C View Borders and Shading D Edit Borders and Shading 18 trong Microsoft Excel, mong muốn sửa đổi nội dung một ô liệu lựa chọn mà nhập lại toàn bộ, ta sử dụng phím A F2 B F4 C F3 D F5 19 trong Microsoft Word, để định dạng văn bản in nghiêng, ta dùng tổng hợp phím A Ctrl + I B Ctrl + phường C Ctrl + B D Ctrl + U đôi mươi Trong Microsoft Excel, địa sau địa kha khá A AA101 B D$10 C $B$4:$E$10 D $B$1:D10 21 trong Microsoft Excel, kết trả bí quyết =MIN(-9,0,9,5,1) A -9 B C D 22 Để dán (Paste) một thư mục chép (Copy) Windows, ta sử dụng tổ hợp phím A Ctrl+V B Alt+C C Shift+C D Ctrl+C 23 trong Microsoft Excel, thực phương pháp =IF(5>Min(5,10,15),“Sai”,“Đúng”) ta kết A Đúng B C Hàm sai cú pháp D không đúng 24 trong Microsoft Word, ước ao gộp ô bảng, ta lựa chọn ô ước ao gộp, chọn menu Table, sau chọn tiếp A Merge Cells B Cell Height & Width C Split Cells D Insert Cells 25 vào Microsoft Excel, để gửi từ địa tương đối sang địa hoàn hảo ngược lại, ta dìm phím A F4 Trang 3/5 5Tr

Xem thêm: Phạm Văn Quyến Giờ Ra Sao ? Thần Đồng Xứ Nghệ Văn Quyến Bây Giờ Ra Sao

H - LT- 02 B F5 C F3 D F2 26 Để khôi phục một đối tượng người dùng bị xóa Windows, ta vào Recycle Bin, click yêu cầu chuột đối tượng người sử dụng click mục A Restore B Undo C Redo D Cut 27 lựa chọn phát biểu A những thiết bị cáp mạng, vỉ mạng, hub dùng để liên kết mạng máy tính cục B Cáp đồng trục cáp mạng C Vỉ mạng vật dụng không cần thiết kết nối mạng D trong mạng cục chia sẻ máy in 28 vào Microsoft Word, để chèn ký kết tự đặc trưng vào văn bản, ta thực lệnh A Insert Symbol… B Insert Text
Box… C Edit Symbol… D Format Symbol… 29 trong Microsoft Word, để tạo chữ béo đầu đoạn mà lại tăng độ lớn chữ, ta thực lệnh A Format Drop Cap… B Format Zoom… C Format Font… D View Zoom 30 trong Microsoft Excel, để định dạng độ cao dòng có form size lớn ta thực lệnh A Format Row Height… B Format Column Height… C View Row Height D Edit Zoom Row 31 trong Microsoft Word, để giữ tập tin hành với tên khác ta thực lệnh A tệp tin Save As… B file Save In… C file Rename D file Change name 32 trong Microsoft Excel, công thức =Average(1,2,3,4,5)+Sum(1,2,3,4,5) trả kết A 18 B 16 C 30 D 45 33 trong Microsoft Excel, cách làm =Min(1,2,3,4,5)+Max(1,2,3,4,5) trả kết A B 15 C 30 D đôi mươi Trang 4/5 5Tr
H - LT- 02 34 vào Microsoft Word, để chèn tiêu đề đầu trang dưới trang cho vớ trang văn bản, ta thực lệnh A View Header & Footer B Insert Header and Footer C Edit Header and Footer D file Header & Footer 35 vào Microsoft Word, tổng hợp phím chất nhận được đưa trỏ đầu văn A Ctrl+Home B Atl+Home C Ctrl+Alt+Home D Shift+Home 36 vào Microsoft Excel, để trích lọc liệu từ bỏ động từ một bảng tính ta thực lệnh A Data Filter Auto
Filter B Format Filter Auto
Filter C View Filter Auto
Filter D tệp tin Data Filter Auto
Filter 37 lựa chọn đẳng thức đẳng thức sau A 3MB = 3072KB B 3MB = 3000KB C 3MB = 30000B D 3MB = 1024GB 38 trong Microsoft Word, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách mang đến đoạn văn chọn ta thực lệnh A Format Bullets và Numbering… B Edit Bullets and Numbering… C Tools Bullets và Numbering… D View Bullets và Numbering… 39 vào Windows Explorer, để chế tạo ra một folder ta thực lệnh A File New thư mục B File Create C File NewFile D File New Short cut 40 vào Microsoft Word, lệnh File Page SetupMargins để A Định dạng lề trang in B Định dạng cỡ giấy in C Chọn số trang in D xem trước in - HẾT Trang 5/5 ... Redo D Cut 27 chọn phát biểu A những thi t bị cáp mạng, vỉ mạng, hub dùng để kết nối mạng máy tính cục B Cáp đồng trục cáp mạng C Vỉ mạng thi t bị không đề nghị thi t kết nối mạng D vào mạng cục... B 15 C 30 D 20 Trang 4/5 5Tr
H - LT- 02 34 trong Microsoft Word, để chèn title đầu trang chân trang cho vớ trang văn bản, ta thực lệnh A View Header and Footer B Insert Header and Footer... = 3000KB C 3MB = 30000B D 3MB = 1024GB 38 vào Microsoft Word, ước ao định dạng văn theo phong cách danh sách mang lại đoạn văn chọn ta thực lệnh A Format Bullets & Numbering… B Edit Bullets & Numbering…
Bạn vẫn xem tư liệu "Đề thi môn Tin học Lớp 11 - Kỳ thi nghề đa dạng cấp trung học phổ thông - Mã đề 851 - Sở GD&ĐT tp Hồ Chí Minh", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
de_thi_mon_tin_hoc_lop_11_ky_thi_nghe_pho_thong_cap_thpt_ma.doc
Blocks. Câu 3: bộ Office làm sao của Microsoft ko bán phiên bản quyền vĩnh viễn? A. Office 365 B. Office năm nhâm thìn C. Office 2013 D. Office 2010 Câu 4: Ubuntu là hệ quản lý A. Có bản quyền B. áp dụng không cần thiết đặt C. Mã nguồn đóng góp D. Mã mối cung cấp mở Câu 5:Đơn vị nào sau đây không buộc phải là đối kháng vị đo lường và thống kê thông tin? A. Terabyte B. Hexabyte C. Gigabyte D. Petabyte Câu 6: bên trên thanh Taskbar của Windows rất có thể A. Uninstall phần mềm B. Biến hóa ngày tháng của hệ thống C. Search kiếm nội dung trong số tập tin D. Triển khai lệnh in Câu 7: chọn phát biểu đúng. A. Folder là một đối tượng rất có thể chứa các đối tượng khác. B. File là đối tượng người tiêu dùng con độc nhất vô nhị trong Folder. C. Thư mục quan trọng chứa thư mục con D. Tập tin hoàn toàn có thể chứa folder Câu 8: Để gỡ vứt chương trình vận dụng đã setup ta vào Control Panel, chọn A. địa chỉ Hardware B. System C. địa chỉ cửa hàng and Remove Programs. D. Display Câu 9: Đối với sản phẩm công nghệ vi tính, sản phẩm nhập dùng để làm A. Lưu lại trữ tin tức B. Vừa hiển thị, vừa lưu trữ thông tin. C. Cung cấp thông tin vào để xử lý. D. Hiển thị thông tin Câu 10: trong Windows Explorer, để thay đổi tên tập tin, ta sử dụng menu lệnh làm sao sao đây? A. View / Rename B. Tools / Rename C. File / Rename D. Edit / Rename Câu 11: vào Word, lúc hiển thị chức năng Gridlines thì được cho phép người dùng A. Dễ dàng căn chỉnh các đối tượng B. Vẽ đường thẳng C. Nối các hình vẽ cùng nhau D. Chèn bảng vào tổng thể trang văn phiên bản  vào View lựa chọn  Gridlines Câu 12: trong Word, sử dụng tổng hợp phím Ctrl+J để A. Mở vỏ hộp thoại định hình Tabs B. định hình đoạn văn bản căn lề đều phía 2 bên C. Hủy phần lớn định dạng căn lề D. Chọn font chữ. Câu 13: Khi mong muốn vẽ hình vuông vắn bằng chế độ cụ Shapes vào Word, lựa chọn Rectangle và nhấn duy trì phím gì lúc vẽ? A. Ctrl B. Shift C. Ctrl + Shift D. Alternative text  đề sai vì có hai đáp án đúng, nếu chọn đáp án B thì vẽ vuông từ bỏ vị trí bấm chuột kéo lên (trái hoặc phải) hoặc xuống (trái hoặc phải); còn chọn câu trả lời C là vẽ hình vuông vắn mà trung khu là vị trí nhấp chuột 1Câu 14: Trong hộp thoại Paragraph của Word, đội Spacing dùng để làm A. điều chỉnh khoảng cách giữa những dòng vào văn bản. B. điều chỉnh khoảng cách giữa những dòng trong khúc và khoảng cách so với các đoạn khác C. điều chỉnh khoảng cách lề trên và lề bên dưới của trang D. điều chỉnh khoảng cách so với trang trên cùng trang bên dưới trong văn bản Câu 15: tổng hợp phím Ctrl+Enter trong Word có tác dụng A. Ngắt văn bạn dạng từ vị trí bé trỏ quý phái cột văn phiên bản sau. B. Ngắt văn bản từ vị trí con trỏ quý phái đoạn văn bản mới. C. Ngắt xuống mẫu nhưng vẫn trong đoạn văn bạn dạng D. Ngắt văn bạn dạng từ vị trí nhỏ trỏ xuống trang mới Câu 16: nếu còn muốn chuyển trang vào Word từ phía giấy ngang (Landscape) sang phía giấy đứng (Portrait) thì lựa chọn A. Form size B. Margins C. Orientation D. Columns Câu 17: Để tăng dần kích thước chữ cho một đội nhóm kí từ bỏ đang lựa chọn trong Word, ta bấm tổ hợp phím A. Ctrl+Shift += B. Ctrl +> C. Ctrl +< D. Ctrl+=  Để tăng dần kích thước chữ trong Word: giải pháp 1: Ctrl +> giải pháp 2: Ctrl + Shift + >  Để giảm dần size chữ vào Word: bí quyết 1: Ctrl +< phương pháp 2: Ctrl + Shift + Câu 20: vào Word, ở thẻ Insert nút lệnh nhằm A. Chụp và chèn hình ảnh từ camera của sản phẩm tính. B. Chèn hình ảnh trực tiếp trên internet vào văn bạn dạng hiện hành. C. Chụp nhanh màn hình đang thao tác làm việc và chèn hình hình ảnh đó vào Word. D. Cắt hình hình ảnh đang chọn  nhỏ trỏ loài chuột trước đó bất kỳ đang ở đâu, vị trí nào thì sau khoản thời gian chọn Screenshot rồi kéo giảm hình tại vị trí đó phải chọn lập tức sẽ được chèn vào Word  Nếu đang xem phim trên mạng internet thì sau thời điểm chọn Screenshot rồi kéo cắt phim thì lặp tức hình của clip đó sẽ được chèn vào Word A Nếu nhỏ trỏ con chuột đang làm việc Desktop thì sau khoản thời gian chọn Screenshot rồi kéo cắt một vùng nào đó của Desktop thì mau lẹ phần hình giảm đó sẽ được chèn vào Word ngay Câu 21: Khi áp dụng Word, nếu sử dụng font Times New Roman thì sử dụng bảng mã nào cho tương xứng để nhập giờ đồng hồ Việt? A. VNI Windows B. Unicode C. TCVN3(ABC) D. Vietware X  giữ ý: Bảng mã Unicode gồm các font: Times New Roman, Arial. Bảng mã Vni Windows gồm các font: VNI-Times, Vni-Helve (nói chung bước đầu có Vni-) Bảng mã TCVN3 (ABC) gồm những font: .Vn Time, .Vn Arial (nói chung bước đầu có .Vn-) Câu 22: tính năng Word Art của Word tất cả trong thẻ làm sao ở Ribbon A. Insert B. Trang chủ C. View D. Page layout Câu 23: trong Word, thao tác làm việc nhấp double chuột vào trong 1 chữ là nhằm A. Lựa chọn đoạn văn bản chứa chữ đó B. Chọn câu đựng chữ kia C. Chọn chữ kia D. Lựa chọn văn bạn dạng từ đầu mang lại chữ kia  lưu lại ý: nhấp double con chuột (nhấp nhanh 2 lần chuột) lựa chọn chữ kia nhấp nhanh 3 lần chuột lựa chọn đoạn văn bạn dạng chứa chữ kia Câu 24: sau khoản thời gian copy một quãng văn phiên bản trong Word, nếu chỉ muốn xào nấu phần chữ và không xào luộc phần định dạng thì chọn A. Merge Formatting B. Set default Paste C. Keep Source Formatting D. Keep Text Only Câu 25: trong word, để phân chia một ô trong bảng thành nhiều ô, ta lựa chọn ô đó và dùng lệnh : A. Insert Cells B. Split Table C. Merge Cells D. Split Cells Câu 26: mang đến bảng dữ liệu trong Excel như hình mặt Hàm =SUM(B4,C7) cho công dụng là A. 12 B. 43 C. 55 D. 220  lưu ý: =SUM(B4,C7) thì cho hiệu quả là: 55 (ta đọc B4+C7=12+43=55) =SUM(B4:C7) thì cho hiệu quả là: 220 (ta hiểu cùng từ B4 cho C7 =12+13+14+15+40+41+42+43) Câu 27: Hàm =IF(1>2,1) vào Excel cho công dụng là A. 1 B. TRUE C. FALSE D. #NAME 3 cú pháp hàm =IF(Điều kiện, quý giá đúng, cực hiếm sai) ta gọi là nếu điều kiện đúng thì xuất ra quý hiếm đúng, nếu đk sai thì xuất ra giá trị sai) giả dụ sửa lại là=IF(1 2,1,abc) thì cho công dụng là #NAME? giả dụ sửa lại là =IF(1>2,1,"abc") thì cho hiệu quả là abc Câu 28: tại một ô vào Excel, khi lựa chọn lệnh Wrap Text vào thẻ Home, A. Sẽ tự động hóa ngắt text trong ô ra thành những cột khi độ dài text quá quá độ rộng của ô B. Sẽ auto ngắt text vào ô xuống thành các dòng lúc độ nhiều năm text thừa quá phạm vi của ô C. Sẽ auto ngắt text vào ô xuống thành nhiều ô lúc độ dài text vượt quá phạm vi của ô D. Sẽ tự động ngắt cho phần dư của text trong ô khi độ dài text quá quá phạm vi của ô Câu 29: Hàm =SQRT(3^4)trong Excel có hiệu quả là A. 9 B. 36 C. 18 D. 12  SQRT là căn bậc nhì =SQRT(3^4)= 34 9 Câu 30: vào Excel, địa chỉ cửa hàng của vùng đang chọn như trong hình là A. E1:A2 B. A1 C. A2 :E2 D. A1 :E2 Câu 30: vào Excel, showroom của vùng đang lựa chọn như vào hình là A. E1:A2 B. A1 C. A2 :E2 D. A1 :E2 Câu 31: trong Excel, kiểu dữ liệu tiền tệ là A. Fraction B. Currency C. General D. Number Câu 32: vào Excel, phạt biểu như thế nào sau đó là SAI? A. Một Workbook bao gồm thể có tương đối nhiều Worksheet. B. Một Worksheet tất cả thể có rất nhiều Workbook. C. Hoàn toàn có thể sử dụng những hàm vào Excel lồng vào nhau. D. Địa chỉ của một ô là kết hợp giữa thương hiệu cộ với tên mẫu giao nhau sinh hoạt ô kia Câu 33: Hàm =ROUND(123.456,MOD(3,2)) vào Excel cho công dụng là A. 123.6 B. 123.4 C. 123.456 D. 123.5 Câu 34: Hàm =COUNT(A7:B10) trong Excel đã đếm A. Các ô bao gồm chứa cực hiếm trong vùng A7:B10 B. Những ô không có giá trị trong vùng A7:B10 C. Các ô có giá trị là text vào vùng A7:B10 D. Những ô có giá trị là số trong vùng A7:B10  Hàm COUNT là đếm số; Hàm COUNTA là đếm chữ hoặc số giả dụ sửa lại là =COUNTA(A7:B10) thì ta chọn câu trả lời A Câu 35: vào Excel cho bảng tài liệu như hình bên. Kết quả của cách làm =VLOOKUP(LEFT("YEAR2019",1),$A$4:$C$7,3,0) 4A. 42 B. 14 C. Y D. 40 Câu 36: Hàm LEN() trong Excel thuộc nhóm hàm xử lý A. Text B. Math và Trig C. Date & Time D. Logical Câu 37: Hàm =INT(5/2)=2 vào Excel cho hiệu quả A. 2 B. FALSE C. TRUE D. 0 Câu 38: Lệnh Print Area vào thẻ Page Layout của Excel bao gồm tác dụng: A. Cấu hình máy in B. Lựa chọn hoặc xóa vùng in B. Chọn máy in D. Coi trước nội dung đề xuất in Câu 39:Trong Excel, hàm =AND(1 =4,5=5) cho công dụng là A. #N/A B. FALSE C. TRUE D. #VALUE Câu 40: vào Excel, địa chỉ $D$3 là add A. Tương đối B. Tuyệt đối dòng C. Tuyệt vời dòng và tuyệt vời nhất cột D. Hoàn hảo nhất cột  lưu lại ý: $D$3 tuyệt đối hoàn hảo cột và tuyệt vời và hoàn hảo nhất dòng (hàng) $D3 cột hoàn hảo nhất và hàng tương đối (chỉ tất cả hàng nạm đổi) D$3 cột kha khá và hàng hoàn hảo nhất (chỉ có cột vậy đổi) 5