Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10423
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.57
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11783
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 2.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11591
Vàng:
Màu sắc: White & rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.65
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11466
Vàng:
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 154
Tổng trọng lượng (carat): 4.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12357
Vàng: 14K
Màu sắc: White and Rose
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 3.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102109
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính thêm kim cương cứng loại:
Viên kim cương cứng chính:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B102108
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương cứng loại:
Viên kim cương cứng chính:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102021
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể gắn kim cương cứng loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102020
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cưng cửng chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102031
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cưng cửng loại:
Viên kim cưng cửng chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 65
Tổng trọng lượng (carat): 0.92
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R102006
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể lắp kim cương cứng loại:
Viên kim cưng cửng chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.49
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1240
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể gắn kim cương loại:
Viên kim cưng cửng chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R19639
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 161
Tổng trọng lượng (carat): 2.6
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R19635
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 1.67
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R19560
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0739
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B67143
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.07
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B62499
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1619
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B0764
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.14
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: R101106
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể gắn thêm kim cương cứng loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat): 0.72
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B67140
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể thêm kim cưng cửng loại:
Viên kim cưng cửng chính:
Kim cương cứng đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1785
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính thêm kim cương loại:
Viên kim cương cứng chính:
Kim cưng cửng đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 0.10
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro

Tới: * !! *
nếu gửi nhiều e-mail phải chia cách bằng vết phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
email của Bạn: * !! * product
Email_Messagesameemail!
Tôi đã nhận thông tin tặng ngay mới nhất từ Hưng phân phát USA Gửi mang đến tôi một bạn dạng sao chép của email này.

Một dòng nhẫn kim cương nam đẹp với hoàn hảo phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Trong số ấy có ổ nhẫn, giữa những yếu tố đặc biệt quan trọng giúp mẫu nhẫn trở nên lung linh và triển khai xong hơn. Mẫu ổ nhẫn kim cương cứng nam hoặc cô gái đều được gia công từ những cấu tạo từ chất khác nhau. Đồng thời, kiểu dáng và chủng loại mã cũng khá đa dạng. Hãy cùng tò mò những đẳng cấp ổ nhẫn kim cương thanh lịch cho phái nam trong bài viết dưới phía trên nhé.

Bạn đang xem: Vỏ nhẫn kim cương nam đẹp

Những loại ổ nhẫn kim cương nam đẹp mắt và lịch lãm mới nhất

Ổ nhẫn nam gắn kim cưng cửng thanh lịch, đẹp nhất và lấp lánh lung linh sẽ biểu hiện được phong cách chuyên nghiệp, tráng lệ và trang nghiêm của chàng tại công sở, chạm mặt đối tác hoặc những bữa tiệc. Hãy chọn cho mình hầu như ổ nhẫn vừa phải và phù hợp các ngón tay, hoặc tương xứng với viên kim cưng cửng đính kèm, không hãy lựa chọn mẫu vượt phô trương.

Ổ nhẫn kim cưng cửng vàng trắng cho nam

Khi tạo đồ trang sức, rubi luôn là sự lựa chọn đầu tiên. Bởi vì nó mang lại ý nghĩa may may cho người được sở hữu. Kim cương trắng bây giờ đang dần thịnh hành hơn vì so với tiến thưởng nguyên chất thì nó cứng hơn.

Mẫu ổ nhẫn kim cưng cửng vàng white này nhìn đơn giản dễ dàng nhưng rất tinh tế và sang trọng trọng. Phủ bọc là những viên kim cương cứng tấm và trọng tâm 4 chấu để tại vị viên kim cương chủ. Viên công ty ở đây có thể từ 5 – 5.4 ly hoặc đặt theo yêu cầu của từng khách hàng.


*

Vỏ nhẫn kim cương cứng nam giá bèo – icae.edu.vn Diamond


Ổ nhẫn kim cương tấm nam giới viền quanh

Sự thanh lịch và phong cách được diễn tả rõ rệt khi phái nam sở hữu chủng loại nhẫn này. Phía hai bên đai với viền của ổ nhẫn kim cương nam được đính số đông viên kim cương tấm lung linh. Ở thân là phần giành riêng cho hột kim cương cứng từ 7 ly trở lên hoặc chế tạo theo yêu thương cầu.

Nhìn vào thì hẳn bạn sẽ thấy chủng loại ổ nhẫn mắc hơn các mẫu khác. Mặc dù nó mô tả được sự lộng lẫy, phong cách và không hề thua kém phần sắc sảo cho chủ nhân. Chắc chắn sẽ bị gợi cảm ngay từ lần đầu tiên.


*

Vỏ nhẫn kim cương nam giá bèo – icae.edu.vn Diamond


Ổ nhẫn kim cương nam đối chọi giản

Vẻ đẹp đơn giản dễ dàng và tinh tế và sắc sảo của ổ nhẫn khiến cho nét định kỳ lãm, quyền lực cho phái mạnh. Với sự kết hợp của hầu như viên kim cương cứng tấm chạy nửa phía 2 bên vòng nhẫn khiến cho sự thanh lịch. Ở giữa là viên kim cương chủ yếu với số carat tùy theo yêu mong của từng người. Mẫu nhẫn này phù hợp với chàng nơi công sở, sự kiện, tiệc tùng…


Vỏ nhẫn kim cương cứng nam giá bèo – icae.edu.vn Diamond


Ổ nhẫn kim cương phối kết hợp vàng 18k, 24k

Mẫu ổ nhẫn này được kết phù hợp với vàng 18k, 24k tinh tế, làm cho nét hài hòa và hợp lý cho cái nhẫn. Cung cấp đó là kiến thiết tỉ mỉ từng cụ thể trên cái vỏ nhẫn, đông đảo hạt kim cương tấm bao bọc tô thêm sự lung linh cùng sang trọng. Cùng với sự kết hợp này tạo nên mẫu ổ nhẫn vừa thanh lịch lại trộn chút phong cách cùng vẻ đẹp quyến rũ và đẳng cấp.

Xem thêm: Sinh Lý Hệ Tiêu Hóa Của Bò Và Cách Bò Tiêu Hóa Thức Ăn, Quá Trình Tiêu Hóa Ở Trâu, Bò Diễn Ra Như Thế Nào


*

Vỏ nhẫn kim cương nam giá tốt – icae.edu.vn Diamond


Ổ nhẫn kim cương mang lại nam giác giảm ROUND

Giác cắt round là ngoại hình tròn, đây là giác cắt phổ cập của viên kim cương. Ổ nhẫn kim cưng cửng giác giảm này cũng là sự lựa chọn lý tưởng cho cả nam giới và phụ nữ giới. Mẫu ổ nhẫn biểu lộ sự bạo dạn mẽ, hào phóng và lịch lãm cho đấng mày râu. Phối hợp viên đá công ty dạng round làm trông rất nổi bật thể hiện tại sự đẳng cấp. Do vậy, mẫu mã ổ nhẫn tương xứng cho những buổi tiệc hoặc chạm mặt đối tác quan liêu trọng.


*

Vỏ nhẫn kim cương nam giá rẻ – icae.edu.vn Diamond


Địa chỉ chào bán ổ nhẫn kim cương nam rất đẹp và unique hiện nay

Bạn đã sàng lọc cho mình một mẫu mã ổ nhẫn kim cương cứng đẹp cùng phù hợp? mặc dù vẫn băn khoăn về add cung cung cấp uy tín? icae.edu.vn Diamond chủ yếu là showroom lý tưởng bạn tránh việc bỏ qua.

Cửa sản phẩm chuyên hỗ trợ các chủng loại vỏ nhẫn kim cương cho tất cả nam và nữ. Sản phẩm quality và đa dạng chủng loại mẫu mã cho khách hàng lựa chọn. Chi tiêu kim chủng loại vỏ nhẫn kim cương đối đầu và cạnh tranh so với thị trường. Bạn trọn vẹn hài lòng với yên tâm lúc đến với icae.edu.vn Diamond.

Chính sách bảo hành, chăm sóc khách mặt hàng vô cùng chi tiết và tận tình. Đồng thời minh bạch, rõ ràng và cấp tốc gọn. Cùng với đội ngũ nhân viên cấp dưới nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ cung cấp khách hàng buổi tối đa nhất.

Hiện ni 2 dòng trang sức phổ biến nhất là trang mức độ kim cương tự nhiêntrang sức Moissanite. Tùy theo nhu yếu và tình hình tài chính hiện trên mà chúng ta cũng có thể chọn trang sức kim cương cứng tự nhiên phong cách nếu điều kiện khá giả hoặc xem xét chọn trang mức độ Moissanite cũng có những điểm lưu ý gần như tương đương với nấc giá tốt hơn.


*

icae.edu.vn đá quí – quấn kim cương cứng sỉ – 100% kim cương dấn mình vào khẩu không qua sử dụng

– nguồn gốc kim cưng cửng GIA của icae.edu.vn đá quí rõ bắt đầu xuất xứ có chứng nhận GIA quốc tế.

– 100% là kim cương bắt đầu chưa qua sử dụng. Vì icae.edu.vn Diamond luôn luôn mong muốn mang lại hạnh phúc, sự may mắn và giá chỉ trị lớn nhất cho quý khách hàng khi phân phối kim cương bắt đầu chưa qua sử dụng.

Bài viết liên quan