Trái cây là loại thực phẩm vừa ngon miệng, vừa bổ sung nhiều vi-ta-min và chất khoáng giúp tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, các loại hoa trái này trong giờ đồng hồ Anh được viết như thế nào? Phiên âm ra sao? Hãy cùng Langmaster khám phá các trường đoản cú vựng giờ Anh về trái cây ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Tên các loại trái cây trong tiếng anh

1. Những từ vựng tiếng Anh về trái cây

1.1 trường đoản cú vựng tiếng Anh về các loại trái cây

Trái cây là loại thực phẩm thường dùng đối với cuộc sống của chúng ta. Mặc dù phiên âm và giải pháp viết của những loại hoa quả này như thế nào? Hãy cùng Langmaster tìm hiểu ngay bên dưới đây:

Từ vựng tiếng anh về trái cây

Avocado /ˌævəˈkɑːdəʊ/: bơ
Apple /’æpl/: táo
Orange /ˈɒrɪndʒ/: cam
Banana /bə’nɑ:nə/: chuối
Grape /greɪp/: nho
Grapefruit /’greipfru:t/: bưởi
Starfruit /’stɑ:r.fru:t/: khếMango /´mæηgou/: xoài
Pineapple /’pain,æpl/: dứa, thơm
Mangosteen /ˈmæŋɡəstiːn/: măng cụt
Mandarin /’mændərin/: quýt
Kiwi fruit /’ki:wi fru:t/: kiwi
Kumquat /’kʌmkwɔt/: quất
Jackfruit /’dʒæk,fru:t/: mít
Durian /´duəriən/: sầu riêng
Lemon /´lemən/: chanh vàng
Lime /laim/: chanh vỏ xanh
Papaya (or pawpaw) /pə´paiə/: đu đủ
Soursop /’sɔ:sɔp/: mãng mong xiêm
Custard-apple /’kʌstəd,æpl/: mãng ước (na)Plum /plʌm/: mận
Apricot /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơ
Peach /pitʃ/: đào
Cherry /´tʃeri/: anh đào
Rambutan /ræmˈbuːtən/: chôm chôm
Coconut /’koukənʌt/: dừa
Guava /´gwa:və/: ổi
Pear /peə/: lê
Fig /fig/: sung
Dragon fruit /’drægənfru:t/: thanh long
Melon /´melən/: dưa
Watermelon /’wɔ:tə´melən/: dưa hấu
Lychee (or litchi) /’li:tʃi:/: vải
Longan /lɔɳgən/: nhãn
Pomegranate /´pɔm¸grænit/: lựu
Berry /’beri/: dâu
Strawberry /ˈstrɔ:bəri/: dâu tây
Passion-fruit /´pæʃən¸fru:t/: chanh dây
Persimmon /pə´simən/: hồng
Tamarind /’tæmərind/: me
Cranberry /’krænbəri/: quả nam giới việt quất
Jujube /´dʒu:dʒu:b/: hãng apple ta
Das /deit/: trái chà là
Green almonds /gri:n ‘ɑ:mənd/: trái hạnh xanh
Ugli fruit /’ʌgli’fru:t/: trái chanh vùng Tây Ấn
Citron /´sitrən/: quả thanh yên
Currant /´kʌrənt/: nho Hy Lạp
Ambarella /’æmbə’rælə/: cóc
Indian cream cobra melon /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gang
Granadilla /,grænə’dilə/: dưa Tây
Cantaloupe /’kæntəlu:p/: dưa vàng
Honeydew /’hʌnidju:/: dưa xanh
Malay apple /mə’lei ‘æpl/: điều
Star táo bị cắn dở /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữa
Almond /’a:mənd/: quả hạnh
Chestnut /´tʃestnʌt/: phân tử dẻ
Honeydew melon /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanh
Blackberries /´blækbəri/: mâm xôi đen
Raisin /’reizn/: nho khô

1.2 từ vựng về các loại rau trái cây màu đỏ

Squash /skwɒʃ/: Bí
Beetroot /ˈbiːt.ruːt/: Củ dền
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua
Bell pepper /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuông
Hot pepper /hɒt, pep.ər/: Ớt cay
Carrot /ˈkær.ət/: Cà rốt
Pumpkin /ˈpʌmp.kɪn/: túng đỏ

1.3 trường đoản cú vựng về các loại rau củ quả màu vàng

Corn /kɔːn/: Ngô (bắp)Sweet potato /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai lang
Ginger /ˈdʒɪn.dʒər/: Gừng
Lotus root: Củ sen
Turmeric: Nghệ

=> 150+ TỪ VỰNG VỀ CÁC MÔN THỂ THAO BẰNG TIẾNG ANH SIÊU HOT

=> 190+ TỪ VỰNG VỀ CÁC nhỏ VẬT MUỐN GIỎI TIẾNG ANH CHỚ BỎ QUA!

1.4 từ bỏ vựng về các loại dưa

Watermelon /ˈwɔːtəˌmɛlən/: Dưa hấu
Cantaloupe /ˈkæntəˌluːp/: Dưa lưới
Galia: Dưa Galia
Canary melon / kəˈneəri ˈmɛlən/: Dưa hoàng yến
Honeydew /ˈhʌnɪdju/: Dưa lê
Winter melon /ˈwɪntə ˈmɛlən/: túng thiếu đao
Cucumber /ˈkjuːkʌmbə/: Dưa chuột
Christmas melon /krɪsməs ˈmɛlənc/: Dưa santa Claus
Casaba melon: Dưa múi Casaba
Crenshaw melon: Dưa Mỹ khôn cùng ngọt
Horned melon: / hɔːnd ˈmɛlən/: Dưa leo sừng vàng
Bailan melon: Dưa Lan Châu
Charentais: Dưa Charentais
Hami: Dưa lưới hami
Bitter melon /ˈbɪtə ˈmɛlən/: Mướp đắng

1.5 từ bỏ vựng về các loại quả chúng ta berry

Strawberry /ˈstrɔˌbɛri/: Dâu tây
Cranberry /ˈkrænˌbɛri/: phái mạnh việt quất
Blackberry /ˈblækˌbɛri/: Dâu đen
Boysenberry: Mâm xôi lai
Blackcurrant /ˈblækˈkʌrənt/: Lý chua đen
Goji Berry: Cẩu kỷ tử
Acai Berry: quả Acai
Mulberry /ˈmʌlbəri/: Dâu tằm
Tayberry /ˈbɪlbəri/: Dâu tây
Bilberry: Việt quất đen
Elderberry: Quả cơm cháy
Chokeberry: Anh đào dại
Cloudberry: Mâm xôi Bắc cực
Gooseberry /gusˌbɛri/: Me rừng
Raspberry /ˈræzˌbɛri/: Phúc bể tử
Huckleberry /ˈhʌkəlˌbɛri/: trái nham lê
Blueberry /ˈbluˌbɛri/: Việt quất
Lingonberry: Quả hồ lý

=> 230+ TỪ VỰNG VỀ TRƯỜNG HỌC AI HỌC TIẾNG ANH CŨNG PHẢI BIẾT

=> TỔNG HỢP 150 TỪ VỰNG VỀ DU LỊCH VÀ CÁC CÂU GIAO TIẾP CƠ BẢN NHẤT

1.6 trường đoản cú vựng về các loại quả họ cam

Lime /laɪm/: chanh
Lemon /ˈlem.ən/: Chanh vàng
Apricot /ˈeɪ.prɪ.kɒt/: trái mơ
Pomelo /ˈpɒm.ɪ.ləʊ/: quả bưởi
Pineapple /ˈpaɪnˌæp.əl/: trái dứa
Ambarella /ʌmˈbrel.ə/: quả cóc
Tamarind /ˈtæm.ər.ɪnd/: trái me
Mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/: Xoài
Green táo apple /ˌæp.əl ˈɡriːn/: apple xanh
Orange /ˈɒr.ɪndʒ/: trái cam
Star fruit /ˈstɑː.fruːt/: trái khếGuava /ˈɡwɑː.və/: trái ổi
Plum /plʌm/: trái mận
Kiwi /ˈkiː.wiː/: quả Kiwi
Strawberry /ˈstrɑːˌber.i/: Dâu tây
Tomato /təˈmɑː.təʊ/: Cà chua

2. Một số thành ngữ về những loại hoa quả thông dụng

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về những loại hoa trái ở trên để giúp bạn nâng cao vốn từ bỏ vựng cũng tương tự là hiểu biết của mình. Tuy nhiên, một điều chúng ta cần lưu giữ ý, đôi khi các trường đoản cú vựng hoa quả ở trên ghép lại với nhau, tạo thành thành thành ngữ thì lại mang nghĩa khác hoàn toàn. Bởi vì thế, hãy tham khảo ngay về những thành ngữ này dưới đây.

Một số thành ngữ về các loại hoa quả thông dụng

Go banana: tức là tức giận, tức điên lên

Ví dụ:

My mother would go bananas if she knew my result (Mẹ tôi đã tức giận ví như bà ấy biết được tác dụng học tập của tôi)

Apples and oranges: không giống biệt

Ví dụ:

I & my brother are just apples & oranges (Tôi với anh trai tôi chẳng có gì tương đương nhau)

Not give a fig: không có hứng thú với bài toán gì đó

Ví dụ:

He"s bragging about his family. But I don’t give a fig (Anh ta sẽ khoe vùng về mái ấm gia đình mình cơ mà tôi chả quan tâm)

The táo bị cắn dở of one’s eye: Được ai đó quý mến, phù hợp thú

Ví dụ:

My family has three children, but my youngest son is the táo bị cắn dở of her eye (Nhà tôi tất cả 3 đứa con, tuy vậy cậu bé út được thương mến nhất)

The cherry on the cake: Thứ sau cùng để hầu hết thứ trả hảo

Ví dụ: 

The fabulous weather was just the cherry on the cake (Thời tiết tuyệt đối làm phần nhiều thứ trở lên hoàn hảo)

=> TỔNG HỢP 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

=> top 1000+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG THEO CHỦ ĐỀ

3. Một vài câu nói sử dụng từ vựng về trái cây trong giờ Anh

Dưới đấy là một số câu nói sử dụng từ vựng tiếng Anh về trái cây thông dụng để bạn cũng có thể tham khảo:

These apples are rotten. (Những quả apple này bị thối rồi)This orange tastes rather tart/ sour (Quả cam này khá chua) Do you like fruits? What’s your favorite one? (Bạn gồm thích nạp năng lượng trái cây không? bạn thích loại nào nhất?)Vietnam is a tropical country so we have a lot of kinds of fruits. Such as avocado, apple, orange, banana, grapefruit,.... (Việt nam là nước nhiệt đới nên công ty chúng tôi có không ít loại hoa quả. Như bơ, táo, cam, chuối, bưởi,...)

ĐĂNG KÝ NGAY:

Phía bên trên là tổng thể từ vựng tiếng Anh về trái cây để bạn cũng có thể học hỏi. Hi vọng sẽ giúp nâng cao khả năng, vốn từ bỏ vựng tiếng anh của những bạn. Xung quanh ra, đừng quên tham gia những lớp học tập của Langmaster để “chinh mục” tiếng Anh một cách thuận tiện nhất nhé.

Đối với chủ thể từ vựng giờ Anh về trái cây là một trong chủ đề cực kỳ quen thuộc, chủ thể này bọn họ được làm cho quen từ khi con rất bé.

Trái cây chính là nguồn thực phẩm giàu chất bồi bổ vừa giỏi cho sức mạnh lại bổ sung cập nhật nhiều vitamin cùng khoáng chất. Trong bài viết ngày hôm nay, icae.edu.vn xin share về một số trong những từ vựng trái cây bằng tiếng Anh. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

>>Học tiếng Anh online lớp 6

>>Học giờ đồng hồ Anh online với ngoại trừ nước ngoài

*

Từ vựng tiếng Anh chủ đề trái cây phổ biến nhất

Như bạn biết, hoa quả là loại gắn sát trong cuộc sống đời thường hàng ngày của bọn chúng ta. Chắc chắn rằng nếu như bạn học tiếng Anh thuộc với chủ đề này thì các bé xíu rất là thích. Cha mẹ hãy tận dụng đều điều này sẽ giúp con cải thiện tiếng Anh, lại biết thêm về những loại trái qua ngôn ngữ tiếng Anh nhé.

Xem thêm: Em phải đến harvard học kinh tế by lưu diệc đình hiện nay, em phải đến harvard học kinh tế

Có vô cùng nhiều cách để các bé nhỏ tiếp cận với vấn đề hoc giờ Anh trong chủ thể trái cây, bố mẹ có thể để bé học qua bề ngoài flashcard, đoạn clip trên youtube,... Với các hình ảnh đầy màu sắc sống động, chắc chắn rằng sẽ khiến nhỏ xíu thích thú hơn, với nhớ dài lâu về những loài quả bởi tiếng Anh.

*

Avocado: /¸ævə´ka:dou/: bơApple: /’æpl/: táoOrange: /ɒrɪndʒ/: camBanana: /bə’nɑ:nə/: chuốiGrape: /greɪp/: nhoGrapefruit (or pomelo) /’greipfru:t/: bưởiStarfruit: /’stɑ:r.fru:t/: khếMango: /´mæηgou/: xoàiPineapple: /’pain,æpl/: dứa, thơmMangosteen: /ˈmaŋgəstiːn/: măng cụtMandarin (or tangerine): /’mændərin/: quýtKiwi fruit: /’ki:wi:fru:t/: kiwiKumquat: /’kʌmkwɔt/: quấtJackfruit: /’dʒæk,fru:t/: mítDurian: /´duəriən/: sầu riêngLemon: /´lemən/: chanh vàngLime: /laim/: chanh vỏ xanhPapaya (or pawpaw): /pə´paiə/: đu đủSoursop: /’sɔ:sɔp/: mãng cầu xiêmCustard-apple: /’kʌstəd,æpl/: mãng ước (na)Plum: /plʌm/: mậnApricot: /ˈæ.prɪ.kɒt/: mơPeach: /pitʃ/: đàoCherry: /´tʃeri/: anh đàoSapota: sə’poutə/: sapôchêRambutan: /ræmˈbuːtən/: chôm chômCoconut: /’koukənʌt/: dừaGuava: /´gwa:və/: ổiPear: /peə/: lêFig: /fig/: sungDragon fruit: /’drægənfru:t/: thanh longMelon: /´melən/: dưaWatermelon: /’wɔ:tə´melən/: dưa hấuLychee (or litchi): /’li:tʃi:/: vảiLongan: /lɔɳgən/: nhãnPomegranate: /´pɔm¸grænit/: lựuBerry: /’beri/: dâuStrawberry: /ˈstrɔ:bəri/: dâu tâyPassion-fruit: /´pæʃən¸fru:t/: chanh dâyPersimmon: /pə´simən/: hồngTamarind: /’tæmərind/: meCranberry: /’krænbəri/: quả nam giới việt quấtJujube: /´dʒu:dʒu:b/: táo taDates: /deit/: quả chà làGreen almonds: /gri:n ‘ɑ:mənd/: quả hạnh xanhUgli fruit: /’ʌgli’fru:t/: quả chanh vùng Tây ẤnCitron: /´sitrən/: quả thanh yênCurrant: /´kʌrənt/: nho Hy LạpAmbarella: /’æmbə’rælə/: cócIndian cream cobra melon: /´indiən kri:m ‘koubrə ´melən/: dưa gangGranadilla: /,grænə’dilə/: dưa TâyCantaloupe: /’kæntəlu:p/: dưa vàngHoneydew: /’hʌnidju:/: dưa xanhMalay apple: /mə’lei ‘æpl/: điềuStar apple: /’stɑ:r ‘æpl/: vú sữaAlmond: /’a:mənd/: quả hạnhChestnut: /´tʃestnʌt/: hạt dẻHoneydew melon: /’hʌnidju: ´melən/: dưa bở ruột xanhBlackberries: /´blækbəri/: mâm xôi đenRaisin: /’reizn/: nho khôBroccoli: /ˈbrɒk.əl.i/: Bông cải xanhArtichoke: /ˈɑː.tɪ.tʃəʊk/: AtisoCelery: /ˈsel.ər.i/: Cần tâyPea: /piː/: Đậu Hà LanFennel” /ˈfen.əl/: Thì làAsparagus: /əˈspær.ə.ɡəs/: Măng tâyLeek: /liːk/: Tỏi tâyBeans: /biːn/: ĐậuHorseradish: /ˈhɔːsˌræd.ɪʃ/: Cải ngựaCorn: /kɔːn/: Ngô (bắp)Lettuce: /ˈlet.ɪs/: Rau diếpBeetroot: /ˈbiːt.ruːt/: Củ dềnMushroom: /ˈmʌʃ.ruːm/: NấmSquash: /skwɒʃ/: Cucumber: /ˈkjuː.kʌm.bər/: Dưa con chuột (dưa leo)Potato: /pəˈteɪ.təʊ/: Khoai tâyGarlic: /ˈɡɑː.lɪk/: TỏiOnion: /ˈʌn.jən/: Hành tâyGreen onion: /ˌɡriːn ˈʌn.jən/: Hành láTomato: /təˈmɑː.təʊ/: Cà chuaMarrow: /ˈmær.əʊ/: Bí xanhRadish: /ˈræd.ɪʃ/: Củ cảiBell pepper: /ˈbel ˌpep.ər/: Ớt chuôngHot pepper: /hɒt, pep.ər/: Ớt cayCarrot: /ˈkær.ət/: Cà rốtPumpkin: /ˈpʌmp.kɪn/: Bí đỏWatercress: /ˈwɔː.tə.kres/: Cải xoongYam: /jæm/: Khoai mỡSweet potato: /ˌswiːt pəˈteɪ.təʊ/: Khoai langCassava root: /kəˈsɑː.və, ruːt/: Khoai mìHerbs/ rice paddy leaf: /hɜːb/: Rau thơmWintermelon: Bí đaoGinger: /ˈdʒɪn.dʒər/: GừngLotus root: Củ senTurmetic: Nghệ:Kohlrabi: /ˌkəʊlˈrɑː.bi/: Su hàoKnotgrass: Rau rămMint leaves: Rau thơm (húng lũi)Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: Rau mùiWater morning glory: rau củ muống

Một số chủng loại câu tiếp xúc liên quan mang lại trái cây

Cha mẹ hoàn toàn có thể tham khảo một số trong những mẫu câu giao tiếp sau nhằm trò truyện cùng bé và góp con nâng cao kỹ năng giờ Anh của mình.

“What fruit is it?”. (Đây là trái gì)What màu sắc is it? (nó có màu gì?)Is it big or small? (Nó to xuất xắc nhỏ?)Is this an apple/a orange/a mango/…? (Đây bao gồm phải là một trong quả táo / một quả cam / một trái xoài /…?)Do you lượt thích eating apples/banana/mango/watermelon/… or oranges/banana/mango/watermelon? (Bạn thích nạp năng lượng táo / chuối / xoài / dưa hấu /… giỏi cam / chuối / xoài / dưa hấu?)What fruit bởi vì you like? (Bạn say đắm trái cây nào?)How many fruits vày you have? (Con gồm bao nhiêu một số loại quả?)How many fruits are there on the table? (Có bao nhiêu loại trái trên bàn?)Can you name them? (Con hoàn toàn có thể kể tên các loại trái này không?)

....

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về trái cây là 1 trong những chủ đề rất không còn xa lạ và gần gũi với trẻ, đặc trưng đây là chủ đề thường được các phụ huynh đến các nhỏ nhắn làm quen ngay từ trên đầu khi học tiếng Anh. Phụ huynh có thể kết hợp với nhiều bề ngoài học khác biệt để be hoàn toàn có thể không bị nhàm chán, và thú vị hơn trong quá trình tiếp thu giờ đồng hồ Anh.

Đăng cam kết ngay một khóa học tiếng Anh trực tuyến tại Pantao nhằm trải nghiệm khóa học với giáo viên bạn dạng xứ cùng rất các cách thức học độc đáo, sản phẩm công nghệ vị nhé.