Một số điểm new trong Hiến pháp 2013

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

In mục lục

QUỐC HỘI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 28 mon 11 năm 2013

HIẾN PHÁP

NƯỚC CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LỜI NÓI ĐẦU

Trải qua mấy ngàn năm lịchsử, Nhân dân vn lao động nên cù, sáng sủa tạo, đấu tranh can đảm để dựng nướcvà giữ nước, sẽ hun đúc nên truyền thống lịch sử yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiêncường, quật cường và xây hình thành nền văn hiến Việt Nam.

Bạn đang xem: Hình ảnh hiến pháp 2013

Từ năm 1930, dưới sựlãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam vì Chủ tịch Hồ Chí Minh sánglập và rèn luyện, nhân dân ta thực hiện cuộc chống chọi lâu dài, đầy gian khổ,hy sinh bởi vì độc lập, tự do của dân tộc, vì niềm hạnh phúc của Nhân dân. Biện pháp mạngtháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, chủ tịch Hồ Chí Minh phát âm Tuyênngôn độc lập, khai có mặt nước nước ta dân chủ cộng hòa, nay là cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡcủa bạn bè trên nạm giới, dân chúng ta đã giành thắng lợi vĩ đại trong các cuộcđấu tranh hóa giải dân tộc, thống nhất khu đất nước, đảm bảo an toàn Tổ quốc và làm nghĩavụ quốc tế, dành được những thành công to lớn, có ý nghĩa lịch sử vào công cuộcđổi mới, chuyển đất nước tăng trưởng chủ nghĩa xóm hội.

Thể chế hóa cương lĩnhxây dựng nước nhà trong thời kỳ quá độ lên công ty nghĩa xã hội, kế thừa Hiến phápnăm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 cùng Hiến pháp năm 1992, Nhândân vn xây dựng, thi hành và đảm bảo Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu,nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chương I.

CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ

Điều 1.

Nước cộng hòa làng hội chủnghĩa nước ta là một nước độc lập, tất cả chủ quyền, thống nhất và trọn vẹn lãnhthổ, bao hàm đất liền, hải đảo, vùng biển cả và vùng trời.

Điều 2.

1. Nhà nước cùng hòa làng hộichủ nghĩa vn là nhà nước pháp quyền xóm hội chủ nghĩa của Nhân dân, do
Nhân dân, vày Nhân dân.

2. Nước cộng hòa xóm hộichủ nghĩa việt nam do Nhân dân làm cho chủ; vớ cả quyền lực nhà nước ở trong về Nhândân mà gốc rễ là hòa hợp giữa thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân và độingũ trí thức.

3. Quyền lực tối cao nhà nước làthống nhất, tất cả sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa những cơ quan bên nướctrong việc triển khai các quyền lập pháp, hành pháp, tứ pháp.

Điều 3.

Nhà nước bảo đảm an toàn và pháthuy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và đảm bảo an toàn quyềncon người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ,công bằng, văn minh, mọi tín đồ có cuộc sống ấm no, từ bỏ do, hạnh phúc, bao gồm điều kiệnphát triển toàn diện.

Điều 4.

1. Đảng cùng sản Việt Nam- Đội tiên phong của ách thống trị công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhândân lao rượu cồn và của dân tộc bản địa Việt Nam, đại biểu trung thành tiện ích của giai cấpcông nhân, quần chúng. # lao cồn và của tất cả dân tộc, lấy nhà nghĩa Mác - Lênin với tưtưởng hcm làm gốc rễ tư tưởng, là lực lượng chỉ đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng cộng sản Việt Namgắn bó quan trọng với Nhân dân, ship hàng Nhân dân, chịu sự đo lường và tính toán của Nhân dân,chịu nhiệm vụ trước quần chúng về những quyết định của mình.

3. Những tổ chức của Đảngvà đảng viên Đảng cùng sản Việt Nam vận động trong kích thước Hiến pháp với phápluật.

Điều 5.

1. Nước cộng hòa xã hộichủ nghĩa vn là non sông thống nhất của những dân tộc thuộc sinh sống trên đấtnước Việt Nam.

2. Những dân tộc bình đẳng,đoàn kết, tôn trọng với giúp nhau thuộc phát triển; nghiêm cấm gần như hành vi kỳ thị,chia rẽ dân tộc.

3. Ngôn ngữ tổ quốc làtiếng Việt. Các dân tộc có quyền sử dụng tiếng nói, chữ viết, duy trì gìn bạn dạng sắc dântộc, đẩy mạnh phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa xuất sắc đẹp của mình.

4. Công ty nước thực hiệnchính sách phát triển toàn vẹn và tạo điều kiện để những dân tộc thiểu số pháthuy nội lực, cùng trở nên tân tiến với đất nước.

Điều 6.

Nhân dân tiến hành quyềnlực bên nước bằng dân nhà trực tiếp, bởi dân chủ thay mặt thông qua Quốc hội,Hội đồng quần chúng và trải qua các cơ quan khác trong phòng nước.

Điều 7.

1. Việc bầu cử đại biểu
Quốc hội với đại biểu Hội đồng dân chúng được thực hiện theo chế độ phổthông, bình đẳng, thẳng và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đạibiểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bến bãi nhiệm khikhông còn xứng danh với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Điều 8.

1. đơn vị nước được tổ chức vàhoạt hễ theo Hiến pháp cùng pháp luật, cai quản xã hội bởi Hiến pháp cùng pháp luật,thực hiện nay nguyên tắc triệu tập dân chủ.

2. Các cơ quan công ty nước,cán bộ, công chức, viên chức nên tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân,liên hệ nghiêm ngặt với Nhân dân, lắng nghe chủ ý và chịu đựng sự thống kê giám sát của Nhândân; nhất quyết đấu tranh phòng tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và mọi thể hiện quanliêu, hách dịch, cửa quyền.

Điều 9.

1. Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam là tổ chức triển khai liên minh thiết yếu trị, cấu kết tự nguyện của tổ chức triển khai chính trị,các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức triển khai xã hội và các cá nhân tiêu biểu trongcác giai cấp, tầng lớp làng hội, dân tộc, tôn giáo, người việt nam định cư sống nướcngoài.

Mặt trận núi sông Việt Namlà cơ sở chủ yếu trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền cùng lợi íchhợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phạt huy sức khỏe đại liên minh toàndân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận buôn bản hội; giám sát, làm phản biệnxã hội; tham gia gây ra Đảng, nhà nước, chuyển động đối ngoại dân chúng góp phầnxây dựng và bảo đảm Tổ quốc.

2. Công đoàn Việt Nam, Hộinông dân Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản hồ Chí Minh, Hội liên kết phụ nữ
Việt Nam, Hội cựu chiến binh nước ta là các tổ chức chính trị - làng mạc hội đượcthành lập trên các đại lý tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, ích lợi hợp pháp,chính xứng đáng của thành viên, hội viên tổ chức triển khai mình; cùng các tổ chức thành viênkhác của mặt trận kết hợp và thống nhất hành vi trong mặt trận Tổ quốc Việt
Nam.

3. Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và những tổ chức xã hộikhác hoạt động vào khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Công ty nước tạo điềukiện để chiến trận Tổ quốc việt nam các tổ chức thành viên của trận mạc và những tổchức buôn bản hội không giống hoạt động.

Điều 10.

Công đoàn việt nam là tổchức chủ yếu trị - thôn hội của thống trị công nhân và của bạn lao đụng được thànhlập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, quan tâm và đảm bảo quyền,lợi ích vừa lòng pháp, chính đáng của fan lao động; tham gia làm chủ nhà nước, quảnlý tài chính - thôn hội; thâm nhập kiểm tra, thanh tra, giám sát buổi giao lưu của cơquan công ty nước, tổ chức, đối chọi vị, công ty lớn về những sự việc liên quan mang đến quyền,nghĩa vụ của bạn lao động; tuyên truyền, vận động tín đồ lao đụng học tập,nâng cao trình độ, tài năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, tạo ra và bảo vệ
Tổ quốc.

Điều 11.

1. Tổ quốc vn làthiêng liêng, bất khả xâm phạm.

2. đều hành vi kháng lạiđộc lập, nhà quyền, thống độc nhất và toàn diện lãnh thổ, ngăn chặn lại sự nghiệp xây dựngvà bảo vệ Tổ quốc phần lớn bị nghiêm trị.

Điều 12.

Nước cùng hòa làng mạc hội chủnghĩa nước ta thực hiện đồng bộ đường lối đối ngoại độc lập, từ bỏ chủ, hòabình, hữu nghị, hợp tác và phân phát triển; đa phương hóa, phong phú và đa dạng hóa quan lại hệ, chủđộng và tích cực hội nhập, đúng theo tác thế giới trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủquyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào các bước nội bộ của nhau, bìnhđẳng, cùng tất cả lợi; vâng lệnh Hiến chương liên hợp quốc cùng điều ước thế giới mà Cộnghòa buôn bản hội chủ nghĩa vn là thành viên; là bạn, công ty đối tác tin cậy và thànhviên có trọng trách trong cộng đồng quốc tế vì ích lợi quốc gia, dân tộc, gópphần vào sự nghiệp hòa bình, hòa bình dân tộc, dân chủ và văn minh xã hội trên thếgiới.

Điều 13.

1. Quốc kỳ nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa vn hình chữ nhật, chiều rộng bởi hai phần tía chiều dài,nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

2. Quốc huy nước cùng hòaxã hội công ty nghĩa nước ta hình tròn, nền đỏ, trọng tâm có ngôi sao vàng năm cánh,xung quanh bao gồm bông lúa, làm việc dưới bao gồm nửa bánh xe pháo răng và loại chữ cộng hòa thôn hộichủ nghĩa Việt Nam.

3. Quốc ca nước cộng hòaxã hội công ty nghĩa nước ta là nhạc với lời của bài xích Tiến quân ca.

4. Quốc khánh nước Cộnghòa xã hội công ty nghĩa vn là ngày Tuyên ngôn độc lập 2 mon 9 năm 1945.

5. Thủ đô hà nội nước cùng hòaxã hội chủ nghĩa vn là Hà Nội.

Chương II.

QUYỀN nhỏ NGƯỜI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN CỦA CÔNG DÂN

Điều 14.

1. Ở nước cùng hòa làng hộichủ nghĩa Việt Nam, những quyền bé người, quyền công dân về thiết yếu trị, dân sự,kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo vệ theo Hiếnpháp cùng pháp luật.

2. Quyền bé người, quyềncông dân chỉ hoàn toàn có thể bị giảm bớt theo cơ chế của công cụ trong ngôi trường hợp buộc phải thiếtvì tại sao quốc phòng, bình yên quốc gia, trơ khấc tự, bình yên xã hội, đạo đức xã hội,sức khỏe mạnh của cùng đồng.

Điều 15.

1. Quyền công dân khôngtách rời nhiệm vụ công dân.

2. Mọi người có nghĩa vụtôn trọng quyền của bạn khác.

3. Công dân bao gồm trách nhiệmthực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước cùng xã hội.

4. Việc tiến hành quyền conngười, quyền công dân ko được xâm phạm tiện ích quốc gia, dân tộc, quyền với lợiích phù hợp pháp của người khác.

Điều 16.

1. Mọi tín đồ đều bình đẳngtrước pháp luật.

2. Không người nào bị phân biệtđối xử vào đời sống thiết yếu trị, dân sự, ghê tế, văn hóa, làng hội.

Điều 17.

1. Công dân nước cộng hòaxã hội nhà nghĩa vn là người dân có quốc tịch Việt Nam.

2. Công dân Việt Namkhông thể bị trục xuất, giao nộp mang đến nhà nước khác.

3. Công dân việt nam ở nướcngoài được bên nước cùng hòa làng hội chủ nghĩa nước ta bảo hộ.

Điều 18.

1. Người việt nam định cưở quốc tế là phần tử không tách bóc rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

2. Bên nước cộng hòa thôn hộichủ nghĩa nước ta khuyến khích với tạo đk để người vn định cư sinh hoạt nướcngoài duy trì gìn cùng phát huy phiên bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, duy trì quan hệ lắp bóvới gia đình và quê hương, đóng góp thêm phần xây dựng quê hương, khu đất nước.

Điều 19.

Mọi người có quyền sống.Tính mạng con tín đồ được pháp luật bảo hộ. Không người nào bị tước đoạt tính mạngtrái luật.

Điều 20.

1. Mọi người dân có quyền bấtkhả xâm phạm về thân thể, được điều khoản bảo hộ về sức khoẻ, danh dự cùng nhân phẩm;không bị tra tấn, bạo lực, truy hỏi bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nàokhác xâm phạm thân thể, mức độ khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

2. Không có ai bị bắt nếukhông có đưa ra quyết định của tandtc nhân dân, đưa ra quyết định hoặc phê chuẩn chỉnh của Viện kiểmsát nhân dân, trừ trường hòa hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ bạn do luậtđịnh.

3. Mọi người dân có quyền hiếnmô, thành phần cơ thể người và hiến xác theo cách thức của luật. Vấn đề thử nghiệm yhọc, dược học, kỹ thuật hay bất kỳ hình thức phân tích nào không giống trên cơ thểngười phải bao gồm sự chấp nhận của người được test nghiệm.

Điều 21.

1. Mọi người có quyền bấtkhả xâm phạm về cuộc sống riêng tư, kín cá nhân và kín đáo gia đình; có quyềnbảo vệ danh dự, uy tín của mình.

Thông tin về đời sốngriêng tư, kín đáo cá nhân, kín gia đình được pháp luật đảm bảo an toàn.

2. Mọi người dân có quyền bímật thư tín, năng lượng điện thoại, điện tín cùng các hiệ tượng trao đổi tin tức riêng tưkhác.

Không ai được tách bóc mở, kiểmsoát, thu giữ trái mức sử dụng thư tín, điện thoại, năng lượng điện tín cùng các hiệ tượng trao đổithông tin riêng tư của người khác.

Điều 22.

1. Công dân gồm quyền cónơi ở hòa hợp pháp.

2. Mọi người dân có quyền bấtkhả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được từ bỏ ý vào địa điểm ở của fan khác nếu không đượcngười kia đồng ý.

3. Việc khám xét vị trí ở doluật định.

Điều 23.

Công dân có quyền thoải mái đilại và cư trú ở vào nước, gồm quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước. Việcthực hiện những quyền này do luật pháp quy định.

Điều 24.

1. Mọi người dân có quyền tựdo tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không tuân theo một tôn giáo nào. Các tôn giáobình đẳng trước pháp luật.

2. đơn vị nước tôn kính vàbảo hộ quyền tự do thoải mái tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không có ai được xâm phạmtự bởi tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để phạm luật phápluật.

Điều 25.

Công dân tất cả quyền từ dongôn luận, thoải mái báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việcthực hiện các quyền này do quy định quy định.

Điều 26.

1. Công dân nam, nàng bìnhđẳng về đa số mặt. Bên nước có thiết yếu sách đảm bảo an toàn quyền và thời cơ bình đẳng giới.

2. Nhà nước, buôn bản hội vàgia đình tạo đk để thiếu nữ phát triển toàn diện, đẩy mạnh vai trò củamình trong làng hội.

3. Nghiêm cấm minh bạch đốixử về giới.

Điều 27.

Công dân đầy đủ mười tám tuổitrở lên gồm quyền bầu cử cùng đủ hai mươi mốt tuổi trở lên bao gồm quyền ứng cử vào Quốchội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do mức sử dụng định.

Điều 28.

1. Công dân gồm quyền thamgia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia bàn thảo và đề xuất với cơ sở nhànước về những vấn đề của cơ sở, địa phương cùng cả nước.

2. Nhà nước tạo thành điều kiệnđể công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, biệt lập trong việctiếp nhận, đánh giá ý kiến, đề nghị của công dân.

Điều 29.

Công dân đủ mười tám tuổitrở lên bao gồm quyền biểu quyết khi bên nước tổ chức triển khai trưng cầu ý dân.

Điều 30.

1. Mọi người dân có quyền khiếunại, cáo giác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm tráipháp vẻ ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Cơ quan, tổ chức, cánhân gồm thẩm quyền yêu cầu tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Fan bị thiệthại bao gồm quyền được đền bù về thứ chất, lòng tin và phục sinh danh dự theoquy định của pháp luật.

3. Nghiêm cấm câu hỏi trảthù tín đồ khiếu nại, tố giác hoặc tận dụng quyền khiếu nại, cáo giác để vu khống,vu cáo có tác dụng hại người khác.

Điều 31.

1. Bạn bị kết tội đượccoi là không tồn tại tội cho đến khi được chứng tỏ theo trình tự nguyên lý định và tất cả bảnán kết tội của toàn án nhân dân tối cao đã có hiệu lực hiện hành pháp luật.

2. Người bị buộc tội phảiđược tand xét xử đúng lúc trong thời hạn chính sách định, công bằng, công khai. Trườnghợp xét xử bí mật theo nguyên lý của dụng cụ thì câu hỏi tuyên án đề xuất được công khai.

3. Không có ai bị kết án hailần vị một tội phạm.

4. Người bị bắt, tạm giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử bao gồm quyền tự bào chữa, nhờ công cụ sưhoặc fan khác bào chữa.

5. Fan bị bắt, tạm giữ,tạm giam, khởi tố, điều tra, tầm nã tố, xét xử, thực hành án trái pháp luật có quyềnđược đền bù thiệt hại về thiết bị chất, lòng tin và hồi sinh danh dự. Bạn viphạm quy định trong câu hỏi bắt, giam, giữ, khởi tố, điều tra, truy nã tố, xét xử,thi hành án tạo thiệt hại cho tất cả những người khác đề xuất bị cách xử lý theo pháp luật.

Điều 32.

1. Mọi người dân có quyền sởhữu về thu nhập hợp pháp, của nả để dành, đơn vị ở, tứ liệu sinh hoạt, tứ liệu sảnxuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp lớn hoặc trong các tổ chức kinh tế khác.

2. Quyền sở hữu tư nhân vàquyền quá kế được lao lý bảo hộ.

3. Trường vừa lòng thật cầnthiết vì tại sao quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp,phòng, kháng thiên tai, bên nước trưng cài đặt hoặc trưng dụng bao gồm bồi hay tài sảncủa tổ chức, cá nhân theo giá bán thị trường.

Điều 33.

Mọi người dân có quyền từ bỏ dokinh doanh giữa những ngành nghề mà lao lý không cấm.

Điều 34.

Công dân bao gồm quyền được bảođảm phúc lợi an sinh xã hội.

Điều 35.

1. Công dân gồm quyền làmviệc, lựa chọn nghề nghiệp, bài toán làm và địa điểm làm việc.

2. Tín đồ làm công ănlương được đảm bảo các điều kiện làm việc công bằng, an toàn; được hưởnglương, chế độ nghỉ ngơi.

3. Nghiêm cấm minh bạch đốixử, cưỡng bách lao động, áp dụng nhân công dưới độ tuổi lao động buổi tối thiểu.

Điều 36.

1. Nam, đàn bà có quyềnkết hôn, ly hôn. Hôn nhân gia đình theo qui định tự nguyện, tiến bộ, một bà xã một chồng,vợ ck bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

2. Bên nước bảo lãnh hônnhân với gia đình, bảo hộ quyền lợi của người người mẹ và trẻ con em.

Điều 37.

1. Trẻ em được công ty nước,gia đình cùng xã hội bảo vệ, âu yếm và giáo dục; được thâm nhập vào các vấnđề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lấn dụng, bóc tách lộtsức lao động và đông đảo hành vi khác vi phạm luật quyền trẻ em.

2. Bạn teen được nhà nước,gia đình với xã hội tạo đk học tập, lao động, giải trí, trở nên tân tiến thể lực,trí tuệ, tu dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý thức công dân; đi đầu trongcông cuộc lao động trí tuệ sáng tạo và đảm bảo an toàn Tổ quốc.

3. Người cao tuổi được
Nhà nước, gia đình và thôn hội tôn trọng, quan tâm và đẩy mạnh vai trò trong sựnghiệp thiết kế và bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Điều 38.

1. Mọi người có quyền đượcbảo vệ, siêng sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc sử dụng các dịch vụ y tế và cónghĩa vụ triển khai các chế độ về chống bệnh, đi khám bệnh, chữa trị bệnh.

2. Nghiêm cấm các hành viđe dọa cuộc sống, sức mạnh của bạn khác và cộng đồng.

Điều 39.

Công dân có quyền vànghĩa vụ học tập tập.

Điều 40.

Mọi người có quyền nghiêncứu công nghệ và công nghệ, trí tuệ sáng tạo văn học, thẩm mỹ và thụ hưởng lợi ích từcác hoạt động đó.

Điều 41.

Mọi người dân có quyền hưởngthụ với tiếp cận những giá trị văn hóa, gia nhập vào đời sống văn hóa, áp dụng cáccơ sở văn hóa.

Điều 42.

Công dân gồm quyền xác địnhdân tộc của mình, sử dụng ngữ điệu mẹ đẻ, lựa chọn ngôn ngữ giao tiếp.

Điều 43.

Mọi người dân có quyền được sốngtrong môi trường trong lành và có nghĩa vụ đảm bảo môi trường.

Điều 44.

Công dân gồm nghĩa vụtrung thành cùng với Tổ quốc.

Phản bội núi sông là tội nặngnhất.

Xem thêm: Các Bài Hát Hay Nhất Của Hương Tràm, Top 14 Bài Hát Hay Nhất Của Ca Sỹ Hương Tràm

Điều 45.

1. Bảo đảm an toàn Tổ quốc lànghĩa vụ thiêng liêng cùng quyền cao niên của công dân.

2. Công dân phải thực hiệnnghĩa vụ quân sự chiến lược và tham gia thiết kế nền quốc phòng toàn dân.

Điều 46.

Công dân có nhiệm vụ tuântheo Hiến pháp với pháp luật; tham gia bảo vệ an toàn quốc gia, chưa có người yêu tự, an toànxã hội với chấp hành phần nhiều quy tắc làm việc công cộng.

Điều 47.

Mọi fan có nhiệm vụ nộpthuế theo phép tắc định.

Điều 48.

Người nước ngoài cư trú ở
Việt Nam đề xuất tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; được bảo lãnh tính mạng,tài sản và các quyền, lợi ích đường đường chính chính theo lao lý Việt Nam.

Điều 49.

Người quốc tế đấutranh vì thoải mái và độc lập dân tộc, do chủ nghĩa xóm hội, dân công ty và tự do hoặcvì sự nghiệp khoa học nhưng bị bức sợ hãi thì được nhà nước cùng hòa xã hội nhà nghĩa
Việt nam xem xét cho cư trú.

Chương III.

KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Điều 50.

Nước cộng hòa xóm hội chủnghĩa nước ta xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đẩy mạnh nội lực, hội nhập,hợp tác quốc tế, gắn thêm kết ngặt nghèo với cải tiến và phát triển văn hóa, thực hiện tân tiến vàcông bởi xã hội, bảo vệ môi trường, triển khai công nghiệp hóa, tiến bộ hóa đấtnước.

Điều 51.

1. Nền kinh tế Việt Namlà nền tài chính thị trường triết lý xã hội nhà nghĩa cùng với nhiều vẻ ngoài sở hữu,nhiều thành phần khiếp tế; tài chính nhà nước giữ vai trò công ty đạo.

2. Các thành phần khiếp tếđều là phần tử cấu thành quan trọng của nền tài chính quốc dân. Các chủ thể thuộccác thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác ký kết và tuyên chiến và cạnh tranh theo pháp luật.

3. đơn vị nước khuyến khích,tạo điều kiện để doanh nhân, công ty và cá nhân, tổ chức triển khai khác đầu tư, sảnxuất, tởm doanh; phạt triển bền vững các ngành ghê tế, đóng góp phần xây dựng đấtnước. Gia sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh đượcpháp luật bảo lãnh và không biến thành quốc hữu hóa.

Điều 52.

Nhà nước xây dựng và hoànthiện thể chế tởm tế, điều tiết nền kinh tế trên các đại lý tôn trọng những quy luậtthị trường; tiến hành phân công, phân cấp, phân quyền trong cai quản nhà nước;thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, đảm bảo tính thống độc nhất của nền kinh tế quốcdân.

Điều 53.

Đất đai, khoáng sản nước,tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi sinh hoạt vùng biển, vùng trời, khoáng sản thiên nhiênkhác và những tài sản vì chưng Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công trực thuộc sở hữutoàn dân vày Nhà nước thay mặt đại diện chủ sở hữu và thống độc nhất quản lý.

Điều 54.

1. Đất đai là tài nguyênđặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển khu đất nước, được quản lí lýtheo pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền thực hiện đất. Người tiêu dùng đấtđược chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo pháp luật củaluật. Quyền thực hiện đất được lao lý bảo hộ.

3. đơn vị nước thu hồi đấtdo tổ chức, cá thể đang áp dụng trong trường phù hợp thật cần thiết do điều khoản địnhvì mục tiêu quốc phòng, an ninh; phát triển tài chính - xóm hội vì công dụng quốcgia, công cộng. Việc thu hồi đất cần công khai, phân biệt và được bồi thườngtheo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước trưng dụngđất vào trường đúng theo thật cần thiết do hiện tượng định để tiến hành nhiệm vụ quốcphòng, bình an hoặc trong chứng trạng chiến tranh, triệu chứng khẩn cấp, phòng,chống thiên tai.

Điều 55.

1. Giá cả nhà nước, dựtrữ quốc gia, quỹ tài bao gồm nhà nước và những nguồn tài chủ yếu công khác do Nhà nướcthống nhất quản lý và đề xuất được áp dụng hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch,đúng pháp luật.

2. Giá cả nhà nước gồmngân sách trung ương và chi tiêu địa phương, vào đó giá cả trung ương giữvai trò công ty đạo, đảm bảo nhiệm vụ đưa ra của quốc gia. Các khoản thu, chi ngânsách bên nước cần được dự trù và do mức sử dụng định.

3. Đơn vị tiền tệ quốcgia là Đồng Việt Nam. Bên nước đảm bảo an toàn ổn định giá trị đồng tiền quốc gia.

Điều 56.

Cơ quan, tổ chức, cá nhânphải thực hành thực tế tiết kiệm, kháng lãng phí, phòng, kháng tham nhũng vào hoạt độngkinh tế - buôn bản hội và cai quản nhà nước.

Điều 57.

1. Công ty nước khuyến khích,tạo đk để tổ chức, cá nhân tạo bài toán làm cho tất cả những người lao động.

2. Bên nước bảo vệ quyền,lợi ích vừa lòng pháp của bạn lao động, người sử dụng lao hễ và tạo thành điều kiệnxây dựng quan hệ giới tính lao hễ tiến bộ, hợp lý và ổn định.

Điều 58.

1. Bên nước, xã hội đầutư cải cách và phát triển sự nghiệp bảo vệ, quan tâm sức khỏe của Nhân dân, thực hiện bảohiểm y tế toàn dân, có cơ chế ưu tiên âu yếm sức khoẻ cho đồng bào dân tộcthiểu số, đồng bào sinh hoạt miền núi, hải hòn đảo và vùng tất cả điều kiện tài chính - làng hội đặcbiệt cạnh tranh khăn.

2. Bên nước, xóm hội vàgia đình có trách nhiệm bảo vệ, âu yếm sức khỏe fan mẹ, con trẻ em, triển khai kếhoạch hóa gia đình.

Điều 59.

1. Nhà nước, xã hội tônvinh, khen thưởng, thực hiện chế độ ưu đãi đối với người tất cả công với nước.

2. Nhà nước chế tạo ra bình đẳngvề cơ hội để công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát triển khối hệ thống an sinh xãhội, có cơ chế trợ giúp tín đồ cao tuổi, tín đồ khuyết tật, bạn nghèo vàngười có yếu tố hoàn cảnh khó khăn khác.

3. đơn vị nước có thiết yếu sáchphát triển công ty ở, tạo điều kiện để mọi người có chỗ ở.

Điều 60.

1. Công ty nước, buôn bản hội chămlo thi công và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại.

2. Công ty nước, xóm hội pháttriển văn học, thẩm mỹ và nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu nhu ước tinh thần đa dạng và phong phú và mạnh khỏe của
Nhân dân; cải tiến và phát triển các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầuthông tin của Nhân dân, ship hàng sự nghiệp tạo và bảo vệ Tổ quốc.

3. Công ty nước, làng hội tạomôi ngôi trường xây dựng gia đình Việt Nam nóng no, tiến bộ, hạnh phúc; tạo ra conngười nước ta có sức khỏe, văn hóa, nhiều lòng yêu thương nước, có ý thức đoàn kết,ý thức có tác dụng chủ, trọng trách công dân.

Điều 61.

1. Cách tân và phát triển giáo dục làquốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡngnhân tài.

2. Bên nước ưu tiên đầutư với thu hút các nguồn đầu tư khác mang đến giáo dục; chăm sóc giáo dục mầm non; bảođảm giáo dục đào tạo tiểu học là bắt buộc, nhà nước không thu học phí; mỗi bước phổcập giáo dục trung học; cách tân và phát triển giáo dục đại học, giáo dục đào tạo nghề nghiệp; thựchiện chính sách học bổng, chi phí khóa học hợp lý.

3. Bên nước ưu tiên pháttriển giáo dục và đào tạo ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số cùng vùng cóđiều kiện tài chính - làng mạc hội quan trọng đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, phát triển nhântài; tạo đk để người khuyết tật và tín đồ nghèo được học văn hóa và họcnghề.

Điều 62.

1. Trở nên tân tiến khoa học tập vàcông nghệ là quốc sách mặt hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo trong sự nghiệp phân phát triểnkinh tế - thôn hội của khu đất nước.

2. Nhà nước ưu tiên đầutư cùng khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tứ nghiên cứu, vạc triển, gửi giao,ứng dụng có kết quả thành tựu công nghệ và công nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứukhoa học cùng công nghệ; bảo hộ quyền tải trí tuệ.

3. Nhà nước sinh sản điều kiệnđể mọi tín đồ tham gia với được thụ hưởng công dụng từ các chuyển động khoa học vàcông nghệ.

Điều 63.

1. Nhà nước có chủ yếu sáchbảo vệ môi trường; cai quản lý, sử dụng hiệu quả, bền bỉ các mối cung cấp tài nguyên thiênnhiên; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng mẫu mã sinh học; dữ thế chủ động phòng, kháng thiên tai, ứngphó với biến đổi khí hậu.

2. Công ty nước khuyến khíchmọi hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển, sử dụng năng lượng mới, năng lượngtái tạo.

3. Tổ chức, cá thể gây ônhiễm môi trường, có tác dụng suy kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng chủng loại sinhhọc cần bị cách xử trí nghiêm với có nhiệm vụ khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Chương IV.

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Điều 64.

Bảo vệ non sông Việt Namxã hội nhà nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.

Nhà nước củng cố gắng và tăngcường nền quốc chống toàn dân và bình yên nhân dân nhưng mà nòng cốt là lực lượng vũtrang nhân dân; phân phát huy sức mạnh tổng thích hợp của tổ quốc để đảm bảo an toàn vững cứng cáp Tổquốc, góp phần đảm bảo hòa bình ở quanh vùng và trên gắng giới.

Cơ quan, tổ chức, côngdân nên thực hiện vừa đủ nhiệm vụ quốc phòng với an ninh.

Điều 65.

Lực lượng thiết bị nhândân tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành cùng với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng với Nhà nước, có nhiệmvụ đảm bảo an toàn độc lập, công ty quyền, thống nhất, toàn diện lãnh thổ của Tổ quốc, anninh nước nhà và đơn chiếc tự, bình an xã hội; đảm bảo an toàn Nhân dân, Đảng, nhà nước cùng chếđộ làng mạc hội công ty nghĩa; cùng toàn dân xây dựng non sông và triển khai nghĩa vụ quốctế.

Điều 66.

Nhà nước thi công Quân độinhân dân giải pháp mạng, thiết yếu quy, tinh nhuệ, mỗi bước hiện đại, có lực lượngthường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dânquân từ vệ vững mạnh mẽ và rộng khắp, có tác dụng nòng cốt trong tiến hành nhiệm vụ quốcphòng.

Điều 67.

Nhà nước phát hành Công annhân dân cách mạng, thiết yếu quy, tinh nhuệ, từng bước một hiện đại, làm nòng cốttrong triển khai nhiệm vụ bảo vệ bình yên quốc gia và đảm bảo an toàn trật tự, bình yên xãhội, chiến đấu phòng, phòng tội phạm.

Điều 68.

Nhà nước phát huy tinh thầnyêu nước và công ty nghĩa anh hùng cách mạng của Nhân dân, giáo dục và đào tạo quốc phòng vàan ninh mang đến toàn dân; kiến thiết công nghiệp quốc phòng, an ninh; đảm bảo an toàn trang bịcho lực lượng vũ khí nhân dân, phối hợp quốc phòng, an toàn với kinh tế, kinhtế với quốc phòng, an ninh; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; bảo vệ đờisống đồ dùng chất, ý thức của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên chức phù hợp vớitính chất hoạt động của Quân team nhân dân, Công an nhân dân; xây dừng lực lượngvũ trang dân chúng hùng mạnh, không ngừng tăng tốc khả năng bảo đảm an toàn Tổ quốc.

Chương V.

QUỐC HỘI

Điều 69.

Quốc hội là phòng ban đạibiểu tối đa của Nhân dân, cơ quan quyền lực tối cao nhà nước cao nhất của nước Cộnghòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam.

Quốc hội triển khai quyềnlập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề đặc trưng của giang sơn và giámsát về tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.

Điều 70.

Quốc hội bao hàm nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Làm Hiến pháp với sửa đổi
Hiến pháp; làm chế độ và sửa đổi luật;

2. Thực hiện quyền giámsát tối cao việc tuân theo Hiến pháp, phương pháp và quyết nghị của Quốc hội; xét báocáo công tác của chủ tịch nước, Ủy ban hay vụ Quốc hội, thiết yếu phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm giáp nhân dân tối cao, Hội đồng thai cử quốc gia, Kiểmtoán bên nước và ban ngành khác vày Quốc hội thành lập;

3. Quyết định mục tiêu,chỉ tiêu, thiết yếu sách, nhiệm vụ cơ bạn dạng phát triển kinh tế - thôn hội của đất nước;

4. đưa ra quyết định chính sáchcơ bạn dạng về tài chính, chi phí tệ quốc gia; quy định, sửa thay đổi hoặc bến bãi bỏ những thứthuế; đưa ra quyết định phân chia những khoản thu và nhiệm vụ chi giữa giá cả trungương và ngân sách địa phương; đưa ra quyết định mức giới hạn bình yên nợ quốc gia, nợcông, nợ chủ yếu phủ; ra quyết định dự toán túi tiền nhà nước và phân chia ngân sáchtrung ương, phê chuẩn chỉnh quyết toán chi phí nhà nước;

5. Ra quyết định chính sáchdân tộc, cơ chế tôn giáo của nhà nước;

6. Quy định tổ chức triển khai và hoạtđộng của Quốc hội, chủ tịch nước, chủ yếu phủ, tòa án nhân dân, Viện kiểm sátnhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, kiểm toán nhà nước, cơ quan ban ngành địa phươngvà cơ quan khác bởi Quốc hội thành lập;

7. Bầu, miễn nhiệm, bãinhiệm quản trị nước, Phó chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Phó quản trị Quốc hội,Ủy viên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm Ủy bancủa Quốc hội, Thủ tướng chủ yếu phủ, Chánh án tòa án nhân dân nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng
Viện kiểm cạnh bên nhân dân buổi tối cao, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểmtoán đơn vị nước, fan đứng đầu cơ quan khác do Quốc hội thành lập; phê chuẩn đềnghị vấp ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng liên nghành vàthành viên không giống của chủ yếu phủ, Thẩm phán tòa án nhân dân về tối cao; phê chuẩndanh sách thành viên Hội đồng quốc phòng cùng an ninh, Hội đồng thai cử quốc gia.

Sau lúc được bầu, chủ tịchnước, chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân nhân dân về tối caophải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, quần chúng và Hiến pháp;

8. Quăng quật phiếu lòng tin đốivới fan giữ chức vụ vì chưng Quốc hội thai hoặc phê chuẩn;

9. Ra quyết định thành lập,bãi vứt bộ, phòng ban ngang cỗ của chủ yếu phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điềuchỉnh địa giới hành chủ yếu tỉnh, tp trực thuộc trung ương, đơn vị chức năng hànhchính - tài chính đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan không giống theo hình thức của Hiếnpháp cùng luật;

10. Huỷ bỏ văn bản của Chủtịch nước, Ủy ban hay vụ Quốc hội, bao gồm phủ, Thủ tướng bao gồm phủ, Tòa ánnhân dân tối cao, Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối cao trái cùng với Hiến pháp, luật, nghịquyết của Quốc hội;

11. Ra quyết định đại xá;

12. Chế độ hàm, cấptrong lực lượng vũ khí nhân dân, hàm, cấp cho ngoại giao và gần như hàm, cấp nhà nướckhác; nguyên lý huân chương, huy chương và thương hiệu vinh dự bên nước;

13. Ra quyết định vấn đề chiếntranh và hòa bình; phương pháp về triệu chứng khẩn cấp, các biện pháp quan trọng khácbảo đảm quốc chống và an toàn quốc gia;

14. Quyết định chính sáchcơ bản về đối ngoại; phê chuẩn, ra quyết định gia nhập hoặc kết thúc hiệu lực củađiều ước quốc tế liên quan lại đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia, tưcách member của cộng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta tại các tổ chức quốc tếvà khoanh vùng quan trọng, những điều ước thế giới về quyền bé người, quyền với nghĩavụ cơ bạn dạng của công dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, nghị quyết của
Quốc hội;

15. Ra quyết định trưng cầuý dân.

Điều 71.

1. Nhiệm kỳ của từng khóa
Quốc hội là năm năm.

2. Sáu mươi ngày trướckhi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới nên được bầu xong.

3. Trong trường phù hợp đặcbiệt, nếu như được ít nhất hai phần tía tổng số đại biểu quốc hội biểu quyết tánthành thì Quốc hội đưa ra quyết định rút ngắn hoặc kéo dãn nhiệm kỳ của mình theo đềnghị của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội. Việc kéo dãn nhiệm kỳ của một khóa Quốc hộikhông được thừa mười nhị tháng, trừ ngôi trường hợp bao gồm chiến tranh.

Điều 72.

Chủ tịch Quốc hội công ty tọacác phiên họp của Quốc hội; ký xác thực Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốchội; lãnh đạo công tác làm việc của Ủy ban hay vụ Quốc hội; tổ chức tiến hành quan hệđối nước ngoài của Quốc hội; giữ quan hệ nam nữ với các đại biểu Quốc hội.

Các Phó chủ tịch Quốc hộigiúp chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của quản trị Quốc hội.

Điều 73.

1. Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội là cơ quan sở tại của Quốc hội.

2. Ủy ban hay vụ Quốchội gồm quản trị Quốc hội, các Phó quản trị Quốc hội và các Ủy viên.

3. Số member Ủy banthường vụ Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành viên Ủy ban hay vụ Quốc hộikhông thể bên cạnh đó là thành viên bao gồm phủ.

4. Ủy ban thường xuyên vụ Quốchội của từng khóa Quốc hội tiến hành nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của mình cho tới khi Quốchội khóa mới bầu ra Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 74.

Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hộicó những trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:

1. Tổ chức việc chuẩn bị,triệu tập và nhà trì kỳ họp Quốc hội;

2. Ra pháp lệnh về nhữngvấn đề được Quốc hội giao; phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

3. đo lường và tính toán việc thi hành
Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thườngvụ Quốc hội; giám sát hoạt động vui chơi của Chính phủ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao, Viện kiểmsát nhân dân tối cao, kiểm toán Nhà nước và cơ quan khác bởi Quốc hội thành lập;

4. Đình chỉ việc thi hànhvăn bản của chủ yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ, toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao, Viện kiểmsát nhân dân về tối cao trái với Hiến pháp, luật, quyết nghị của Quốc hội và trình
Quốc hội đưa ra quyết định việc bãi bỏ văn phiên bản đó tại kỳ họp ngay sát nhất; huỷ bỏ văn bảncủa thiết yếu phủ, Thủ tướng chủ yếu phủ, tand nhân dân về tối cao, Viện kiểm sát nhândân về tối cao trái cùng với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban hay vụ Quốc hội;

5. Chỉ đạo, điều hòa, phốihợp hoạt động vui chơi của Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; gợi ý và bảođảm điều kiện hoạt động của đại biểu Quốc hội;

6. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, kho bãi nhiệm chủ tịch nước, quản trị Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủyviên Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội, chủ tịch Hội đồng dân tộc, nhà nhiệm Ủy ban của
Quốc hội, chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nước;

7. Giám sát và đo lường và hướngdẫn hoạt động vui chơi của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết của Hội đồng dân chúng tỉnh,thành phố trực thuộc tw trái với Hiến pháp, điều khoản và văn phiên bản của cơ quannhà nước cấp trên; giải thể Hội đồng nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trungương trong trường vừa lòng Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng mang lại lợiích của Nhân dân;

8. Quyết định thành lập,giải thể, nhập, chia, kiểm soát và điều chỉnh địa giới đơn vị chức năng hành bao gồm dưới tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương;

9. Ra quyết định việc tuyênbố tình trạng chiến tranh trong trường đúng theo Quốc hội không thể họp được cùng báocáo Quốc hội ra quyết định tại kỳ họp sát nhất;

10. Quyết định tổng độngviên hoặc cổ vũ cục bộ; ban bố, huỷ bỏ tình trạng cấp bách trong cả nước hoặcở từng địa phương;

11. Tiến hành quan hệ đốingoại của Quốc hội;

12. Phê chuẩn đề nghịbổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ quánh mệnh toàn quyền của cùng hòa thôn hội chủnghĩa Việt Nam;

13. Tổ chức triển khai trưng mong ýdân theo ra quyết định của Quốc hội.

Điều 75.

1. Hội đồng dân tộc bản địa gồm
Chủ tịch, những Phó quản trị và những Ủy viên. Quản trị Hội đồng dân tộc do Quốc hộibầu; các Phó quản trị và những Ủy viên Hội đồng dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốchội phê chuẩn.

2. Hội đồng dân tộcnghiên cứu vãn và đề nghị với Quốc hội về công tác làm việc dân tộc; thực hiện quyền giámsát việc thi hành cơ chế dân tộc, chương trình, kế hoạch cải cách và phát triển kinh tế- thôn hội miền núi với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Quản trị Hội đồng dântộc được mời tham gia phiên họp của cơ quan chính phủ bàn về việc thực hiện chính sáchdân tộc. Khi phát hành quy định thực hiện chính sách dân tộc, cơ quan chính phủ phải lấyý con kiến của Hội đồng dân tộc.

4. Hội đồng dân tộc bản địa có nhữngnhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ khác như Ủy ban của Quốc hội nguyên lý tại khoản 2 Điều 76.

Điều 76.

1. Ủy ban của Quốc hội gồm
Chủ nhiệm, các Phó công ty nhiệm và các Ủy viên. Chủ nhiệm Ủy ban vì Quốc hội bầu;các Phó nhà nhiệm và những Ủy viên Ủy ban vì Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội phê chuẩn.

2. Ủy ban của Quốc hội thẩmtra dự án công trình luật, kiến nghị về luật, dự án công trình khác và báo cáo được Quốc hội hoặc Ủyban thường xuyên vụ Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát và đo lường trong phạm vi nhiệm vụ,quyền hạn do nguyên lý định; ý kiến đề xuất những vấn đề thuộc phạm vi buổi giao lưu của Ủyban.

3. Việc thành lập, giảithể Ủy ban của Quốc hội do Quốc hội quyết định.

Điều 77.

1. Hội đồng dân tộc, các Ủyban của Quốc hội tất cả quyền yêu mong thành viên chính phủ, Chánh án tand nhândân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán nhà nướcvà cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình hoặc cung ứng tài liệu về rất nhiều vấn đềcần thiết. Người được yêu cầu có trách nhiệm đáp ứng yêu cầu đó.

2. Những cơ quan đơn vị nướccó trách nhiệm nghiên cứu và vấn đáp những ý kiến đề nghị của Hội đồng dân tộc bản địa vàcác Ủy ban của Quốc hội.

Điều 78.

Khi đề xuất thiết, Quốc hộithành lập Ủy ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra một dự án hoặc điều tra về mộtvấn đề tốt nhất định.

Điều 79.

1. Đại biểu Quốc hội làngười đại diện thay mặt cho ý chí, hoài vọng của dân chúng ở đơn vị chức năng bầu cử ra mình và của
Nhân dân cả nước.

2. Đại biểu Quốc hội liênhệ chặt chẽ với cử tri, chịu đựng sự đo lường của cử tri; thu thập và phản ánh trungthực ý kiến, hoài vọng của cử tri cùng với Quốc hội, các cơ quan, tổ chức triển khai hữuquan; thực hiện cơ chế tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt động của đại biểuvà của Quốc hội; vấn đáp yêu cầu và đề nghị của cử tri; theo dõi, đôn đốc việcgiải quyết năng khiếu nại, tố cáo và hướng dẫn, trợ giúp việc triển khai quyền khiếu nại,tố cáo.

3. Đại biểu Quốc hội phổbiến và vận chuyển Nhân dân triển khai Hiến pháp với pháp luật.

Điều 80.

1. Đại biểu Quốc hội cóquyền hóa học vấn quản trị nước, quản trị Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủ, cỗ trưởngvà các thành viên khác của chính phủ, Chánh án tòa án nhân dân về tối cao, Việntrưởng Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao, Tổng truy thuế kiểm toán Nhà nước.

2. Bạn bị phỏng vấn phảitrả lời trước Quốc hội trên kỳ họp hoặc tại phiên họp Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hộitrong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; vào trường hợp nên thiết, Quốc hội,Ủy ban thường vụ Quốc hội cho vấn đáp bằng văn bản.

3. Đại biểu Quốc hội cóquyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cung cấp thông tin, tài liệu liên quanđến trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá thể đó. Fan đứng đầu tư mạnh quan, tổ chứchoặc cá thể có trách nhiệm trả lời những sự việc mà đại biểu chính phủ yêu cầutrong thời hạn điều khoản định.

Điều 81.

Không được bắt, giam giữ,khởi tố đbqh nếu không tồn tại sự chấp nhận của Quốc hội hoặc vào thờigian Quốc hội ko họp không có sự đồng ý của Ủy ban hay vụ Quốc hội; trongtrường hợp đại biểu qh phạm tội trái tang nhưng bị tạm giữ thì ban ngành tạm giữphải lập tức report để Quốc hội hoặc Ủy ban hay vụ Quốc hội xem xét, quyếtđịnh.

Điều 82.

1. Đại biểu Quốc hội cótrách nhiệm thực hiện không thiếu thốn nhiệm vụ đại biểu, tất cả quyền tham gia làm thànhviên của Hội đồng dân tộc bản địa hoặc Ủy ban của Quốc hội.

2. Ủy ban thường vụ Quốchội, Thủ tướng chủ yếu phủ, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, cỗ trưởng, Thủ trưởng cơquan ngang cỗ và những cơ quan khác của phòng nước có trách nhiệm tạo điều kiện đểđại biểu Quốc hội làm trách nhiệm đại biểu.

3. Nhà nước đảm bảo an toàn kinhphí buổi giao lưu của đại biểu Quốc hội.

Điều 83.

1. Quốc họp hành côngkhai. Trong trường hợp đề nghị thiết, theo ý kiến đề nghị của quản trị nước, Ủy ban thườngvụ Quốc hội, Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ hoặc của ít nhất một trong những phần ba tổng số đại biểu
Quốc hội, Quốc hội ra quyết định họp kín.

2. Quốc họp hành mỗi nămhai kỳ. Ngôi trường hợp quản trị nước, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ tướng thiết yếu phủhoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu chính phủ yêu mong thì Quốc họp hành bấtthường. Ủy ban hay vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp Quốc hội.

3. Kỳ họp đầu tiên của Quốchội khóa new được triệu tập chậm độc nhất vô nhị là sáu mươi ngày, tính từ lúc ngày bầu cử đạibiểu Quốc hội, do chủ tịch Quốc hội khóa trước mở đầu và nhà tọa cho đến khi
Quốc hội khóa mới bầu ra chủ tịch Quốc hội.

Điều 84.

1. Quản trị nước, Ủy banthường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, chủ yếu phủ, Tòa ánnhân dân về tối cao, Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao, truy thuế kiểm toán nhà nước, Ủy bantrung ương trận mạc Tổ quốc việt nam và cơ quan tw của tổ chức thànhviên của phương diện trận gồm quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnhtrước Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Đại biểu Quốc hội cóquyền trình ý kiến đề xuất về luật, pháp lệnh và dự án công trình luật, dự án công trình pháp lệnh trước
Quốc hội, Ủy ban hay vụ Quốc hội.

Điều 85.

1. Luật, quyết nghị của
Quốc hội nên được thừa nửa tổng số đại biểu qh biểu quyết tán thành; trườnghợp có tác dụng Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳcủa Quốc hội, bãi nhiệm đbqh phải được ít nhất hai phần tía tổng sốđại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.

Pháp lệnh, quyết nghị củaỦy ban thường xuyên vụ Quốc hội phải được vượt nửa tổng số thành viên Ủy ban thường xuyên vụ
Quốc hội biểu quyết tán thành.

2. Luật, pháp lệnh phảiđược ra mắt chậm độc nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày được thông qua, trừ trườnghợp quản trị nước ý kiến đề xuất xem xét lại pháp lệnh.

Chương VI.

CHỦ TỊCH NƯỚC

Điều 86.

Chủ tịch nước là fan đứngđầu đơn vị nước, đại diện thay mặt nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa nước ta về đối nội và đốingoại.

Điều 87.

Chủ tịch nước vị Quốc hộibầu trong các đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch nước chịu tráchnhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.

Nhiệm kỳ của quản trị nướctheo nhiệm kỳ của Quốc hội. Lúc Quốc hội không còn nhiệm kỳ, chủ tịch nước tiếp tụclàm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa new bầu ra quản trị nước.

Điều 88.

Chủ tịch nước gồm nhữngnhiệm vụ và quyền lợi sau đây:

1. Ra mắt Hiến pháp, luật,pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội để mắt tới lại pháp lệnh vào thời hạnmười ngày, tính từ lúc ngày pháp lệnh được thông qua, ví như pháp lệnh này vẫn được Ủyban thường vụ Quốc hội biểu quyết đồng tình mà chủ tịch nước vẫn không tuyệt nhất tríthì quản trị nước trình Quốc hội đưa ra quyết định tại kỳ họp gần nhất;

2. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bến bãi nhiệm Phó quản trị nước, Thủ tướng bao gồm phủ; căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, ngã nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng chủ yếu phủ, Bộtrưởng với thành viên khác của chủ yếu phủ;

3. Đề nghị Quốc hội bầu,miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án tandtc nhân dân buổi tối cao, Viện trưởng Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao; địa thế căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, ngã nhiệm, miễn nhiệm,cách chức Thẩm phán toàn án nhân dân tối cao nhân dân về tối cao; bửa nhiệm, miễn nhiệm, bí quyết chức
Phó Chánh án toàn án nhân dân tối cao nhân dân tối cao, Thẩm phán những Tòa án khác, Phó Viện trưởng,Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm liền kề nhân dân buổi tối cao; đưa ra quyết định đặc xá; địa thế căn cứ vào nghịquyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá;

4. Quyết định tặng kèm thưởnghuân chương, huy chương, các phần thưởng nhà nước, thương hiệu vinh dự nhà nước;quyết định cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở về quốc tịch hoặc tước đoạt quốctịch Việt Nam;

5. Thống lĩnh lực lượngvũ trang nhân dân, giữ lại chức quản trị Hội đồng quốc phòng với an ninh, quyết địnhphong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp cho tướng, chuẩn chỉnh đô đốc, phó đô đốc, đô đốchải quân; xẻ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham vấn trưởng, chủ nhiệm Tổngcục thiết yếu trị Quân đội dân chúng Việt Nam; căn cứ vào quyết nghị của Quốc hội hoặccủa Ủy ban thường vụ Quốc hội, công bố, bãi bỏ đưa ra quyết định tuyên ba tình trạngchiến tranh; địa thế căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổngđộng viên hoặc động viên cục bộ, công bố, bãi bỏ triệu chứng khẩn cấp; trongtrường hòa hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố, bãi bỏ tìnhtrạng khẩn cấp trong toàn nước hoặc ngơi nghỉ từng địa phương;

6. Mừng đón đại sứ đặc mệnhtoàn quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị quyết của Ủy ban thường vụQuốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm; ra quyết định cử, triệu hồi đại sứ sệt mệnh toànquyền của cộng hòa làng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam; phong hàm, cung cấp đại sứ; quyết địnhđàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh bên nước; trình Quốc hội phê chuẩn, quyếtđịnh gia nhập hoặc xong xuôi hiệu lực điều ước nước ngoài quy định tại khoản 14 Điều70; đưa ra quyết định phê chuẩn, kéo hoặc dứt hiệu lực điều ước nước ngoài khácnhân danh công ty nước.

Điều 89.

1. Hội đồng quốc phòng vàan ninh tất cả Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên. List thành viên Hội đồngquốc chống và bình an do quản trị nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và anninh thao tác làm việc theo cơ chế tập thể và ra quyết định theo nhiều số.

2. Hội đồng quốc chống vàan ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường phù hợp Quốc hộikhông thể họp được thì trình Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội quyết định; động viên mọilực lượng và kỹ năng của non sông để đảm bảo an toàn Tổ quốc; triển khai những nhiệm vụ,quyền hạn đặc biệt quan trọng do Quốc hội giao vào trường hợp tất cả chiến tranh; quyếtđịnh việc lực lượng vũ trang dân c