Đại Việt Sử ký kết Toàn Thưlà cỗ quốc sử danh tiếng, một di sản quý báu của dân tộc vn nghìn năm văn hiến. Đó là bộ sử cái, có giá trị những mặt, gắn liền với thương hiệu tuổi những nhà sử học nổi tiếng như Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Phạm Công Trứ, Lê Hy…

Việc phân phát hiện phiên bản in xưa độc nhất của bộ

Bạn đang xem: Đại việt sử ký toàn thư trọn bộ

Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư, bạn dạng Nội những quan bản, năm thiết yếu Hòa vật dụng 18, tức năm 1697 tất cả một ý nghĩa đặc biệt. Bộ sách đã được ra mắt bạn gọi vào trong năm 90 của gắng kỷ trước với từng được tái bạn dạng trong trong những năm gần đây.


- Choose -Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 01 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 02 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 03 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 04 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 05 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 06 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 07 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 08 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 1- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 09 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 10 - Phần 6- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 2- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 11 - Phần 5- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 4- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 12 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 4- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 13 - Phần 5- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 14 - Phần 3- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 1- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 2- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 3- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 6- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 7- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 15 - Phần 8- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 1- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 2- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 3- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 4- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 5- Đại Việt Sử cam kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 6- Đại Việt Sử ký kết Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 7- Đại Việt Sử ký Toàn Thư - Quyển 16 - Phần 8 (Hết)

Xem thêm: Top 5 Cửa Hàng Bán Chim Cảnh Ở Tphcm, Hà Nội Và Đà Nẵng, Mua Bán Chào Mào Tphcm

Tiếp nhận bạn dạng thảo

Đại Việt sử ký kết toàn thư(chữ Hán:大越史記全書),đôi khi gọi tắt là Toàn thư , là bộ quốc sử viết bằng văn ngôn của Việt Nam, viết theo thể biên niên, ghi chép lịch sử hào hùng Việt phái nam từ thời đại truyền thuyết Kinh Dương vương vãi năm 2879 TCN mang đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông bên Hậu Lê. Bộ sử này được xung khắc in cục bộ và xây cất lần trước tiên vào năm Đinh Sửu, niên hiệu bao gồm Hoà năm sản phẩm 18, triều vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697. Nó là bộ bao gồm sử vn xưa tốt nhất còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay, bởi vì nhiều đời sử quan liêu trong Sử tiệm triều Hậu Lê biên soạn.


Bộ sử ban đầu được Ngô Sĩ Liên, một vị sử quan thao tác trong Sử quán dưới thời vua Lê Thánh Tông, biên soạn dựa trên sự chỉnh lý và bổ sung hai cỗ quốc sử nước ta trước đó cùng mang tên Đại Việt sử cam kết của Lê Văn Hưu và Phan Phu Tiên. Kết thúc vào niên hiệu Hồng Đức đồ vật 10 (1479), cỗ sử mới gồm 15 quyển, đánh dấu lịch sử vn từ một thời điểm huyền thoại là năm 2879 TCN đến năm 1427 khi công ty Hậu Lê được thành lập và mang tên Đại Việt sử ký kết toàn thư<2>. Sau đó, dù sẽ hoàn thành, Đại Việt sử ký kết toàn thư không được tự khắc in để phát hành rộng rãi nhưng mà tiếp tục được không ít đời sử quan liêu trong Quốc sử cửa hàng sửa đổi, bổ sung cập nhật và trở nên tân tiến thêm. Khoảng tầm niên hiệu Cảnh Trị đời vua Lê Huyền Tông, chúa Trịnh Tạc hạ lệnh cho một đội nhóm văn quan, đứng đầu là Tham tụng Phạm Công Trứ, thay thế sửa chữa bộ quốc sử của Ngô Sĩ Liên, đôi khi sai soạn tiếp lịch sử hào hùng Việt Nam từ năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ mang đến năm 1662 đời vua Lê Thần Tông công ty Hậu Lê<2>. Bộ sử của tập thể nhóm Phạm Công Trứ, gồm 23 quyển, được đem khắc in để kiến tạo nhưng các bước chưa xong, bắt buộc bỏ dở. Khoảng tầm niên hiệu thiết yếu Hòa đời vua Lê Hy Tông, chúa Trịnh Căn lại hạ lệnh cho một đội nhóm văn quan, cầm đầu là Tham tụng Lê Hy, thường xuyên khảo đính cỗ sử của group Phạm Công Trứ, đồng thời biên soạn tiếp lịch sử vẻ vang Việt Nam từ thời điểm năm 1663 đời vua Lê Huyền Tông đến năm 1675 đời vua Lê Gia Tông nhà Hậu Lê<2>. Cỗ quốc sử này đem tên là Đại Việt sử ký kết toàn thư, theo như đúng tên mà sử gia Ngô Sĩ Liên cách đây gần hai thay kỷ sẽ đặt cho bộ sử của ông, gồm 25 quyển, được tương khắc in toàn cục và xây cất thành công vào thời điểm năm Đinh Sửu, niên hiệu thiết yếu Hòa năm sản phẩm công nghệ 18 đời vua Lê Hy Tông, tức là năm 1697<2>.Sau lúc xuất bản, Đại Việt sử cam kết toàn thư liên tục được tái phiên bản bởi những hiệu in của cơ quan ban ngành và bốn nhân, không chỉ là ở vn mà dính trên khắp cố gắng giới, trong nhiều thế kỷ sau. Nửa vào cuối thế kỷ 20, làm việc Việt Nam lộ diện các bạn dạng dịch Đại Việt sử ký kết toàn thư ra chữ quốc ngữ, phổ biến nhất là bạn dạng dịch dựa trên cơ sở bản in Nội những quan bạn dạng - hiện giờ đang lưu giữ tại thư viện Viện Viễn Đông bác cổ làm việc Paris, vì Nhà xuất bạn dạng Khoa học xã hội tạo ra lần đầu năm mới 1993.Đại Việt sử cam kết toàn thư là bộ thiết yếu sử nước ta xưa độc nhất vô nhị còn trường thọ nguyên vẹn mang lại ngày nay, là di tích vô giá của văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam, là kho bốn liệu nhiều mẫu mã không những cần thiết cho ngành sử học mà còn làm ích cho những ngành khoa học xã hội khác nữa<3> và cũng là 1 trong những bộ sử có mức giá trị văn học. Những bộ quốc sử về sau của nước ta như Đại Việt sử cam kết tiền biên, Khâm định Việt sử Thông giám cương cứng mục hồ hết được biên soạn dựa trên cơ sở của Đại Việt sử ký kết toàn thư
*
*
Đại Việt Sử ký Toàn Thư_Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên***