BỘ TÀI CHÍNHCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc
Số: 1676/QĐ-BTCHà Nội, ngày thứ nhất tháng 9 năm 2021

PHỤ LỤC SỐ 01

GIỚI THIỆU

Hệ thống chuẩn mực kế toán công nước ta được Ban soạn thảo chuẩn mực kế toán công thuộc bộ Tài bao gồm nghiên cứu, xây dựng đảm bảo an toàn đáp ứng yêu thương cầu vâng lệnh theo các thông lệ thế giới về kế toán tài chính và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. Các chuẩn chỉnh mực kế toán công việt nam có cùng ký kết hiệu chuẩn chỉnh mực với chuẩn mực kế toán tài chính công quốc tế tương ứng.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán số 01

Chuẩn mực kế toán tài chính công vn (VPSAS) số 01 “Trình bày report tài chính” được soạn thảo dựa trên chuẩn mực kế toán công nước ngoài (IPSAS) số 1 “Trình bày report tài chính” và các quy định hiện nay hành về vẻ ngoài tài chính, chi phí của Việt Nam. Chuẩn mực kế toán công vn số 01 mức sử dụng những nội dung tương xứng với các quy định pháp luật của vn hiện hành và các quy định dự kiến rất có thể được sửa đổi, bổ sung cập nhật trong thời gian tới. Chuẩn mực kế toán công việt nam số 01 không cơ chế những văn bản của chuẩn mực kế toán tài chính công quốc tế tiên phong hàng đầu không tương xứng với vẻ ngoài tài chính, ngân sách chi tiêu trong lâu năm hạn, việc bổ sung quy định đã được triển khai căn cứ tình hình thực tiễn theo từng tiến độ phù hợp.

Chuẩn mực kế toán công nước ta số 01 ký kết hiệu lại số sản phẩm tự các đoạn so với chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công quốc tế. Để so sánh, bảng tham chiếu ký hiệu những đoạn của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công nước ta so với cam kết hiệu các đoạn chuẩn chỉnh mực kế toán công nước ngoài được nêu kèm theo chuẩn chỉnh mực này. Đối với các nội dung có tương quan đến các chuẩn mực kế toán công khác, chuẩn mực kế toán tài chính công vn số 01 trích dẫn theo ký kết hiệu, thương hiệu các chuẩn mực kế toán tài chính công việt nam liên quan đã làm được ban hành. Đối với các chuẩn mực chưa được ban hành, chuẩn mực này chỉ nêu tên chuẩn chỉnh mực hoặc nội dung liên quan cần tham chiếu, ko trích dẫn số hiệu các chuẩn mực tương quan như trong chuẩn mực kế toán công nước ngoài số 1. Vấn đề trích dẫn ví dụ ký hiệu và tên chuẩn mực sẽ được thực hiện sau thời điểm các chuẩn mực liên quan được ban hành.

Đến thời điểm ban hành chuẩn mực kế toán công vn số 01 (năm 2021), các chuẩn chỉnh mực tương quan chưa được phát hành bao gồm:

STT

Tên chuẩn chỉnh mực kế toán công

Đoạn có nội dung tham chiếu

1

Báo cáo tài bao gồm riêng

4

2

Báo cáo tài bao gồm hợp nhất

4

3

Chính sách kế toán, đổi khác ước tính kế toán với sai sót

25(a); 30(a); 86; 104(d); 110; 122

4

Doanh thu từ các giao dịch trao đổi

38

5

Ảnh hưởng của sự biến hóa tỷ giá ân hận đoái

51(d)

6

Công nỗ lực tài chính: Ghi nhận cùng đo lường

66

7

Các sự kiện tạo nên sau ngày lập báo cáo

74

8

Lợi ích fan lao động

101; 102

9

Dự phòng, nợ ẩn chứa và tài sản tiềm tàng

115(d)

10

Công nuốm tài chính: Trình bày

115(d)

11

Bất rượu cồn sản đầu tư

125

12

Thuyết minh về lợi ích trong đơn vị khác

125

 

VPSAS 01 – TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quá trình ban hành, cập nhật chuẩn mực kế toán tài chính công nước ta số 01(sau đây điện thoại tư vấn tắt là chuẩn mực)

Các chuẩn chỉnh mực cùng bao gồm hiệu lực, gồm:

– chuẩn chỉnh mực kế toán công việt nam số 02: report lưu giao dịch chuyển tiền tệ;

– chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công nước ta số 12: mặt hàng tồn kho;

– chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công vn số 11: bất động sản, nhà xưởng và thiết bị;

– chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công nước ta số 31: gia tài vô hình.

 

VPSAS 01 – TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NỘI DUNG

Nội dung của chuẩn mực kế toán công nước ta số 01 “Trình bày report tài chính” được trình diễn từ đoạn 1 cho đoạn 137. Toàn bộ các đoạn đều có giá trị như nhau.

 

Đoạn

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục đích

Phạm vi

Định nghĩa

Đơn vị ghê tế

Lợi ích tài chính tương lai hoặc dịch vụ thương mại tiềm tàng

Tính trọng yếu

Tài sản ròng/vốn công ty sở hữu

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục đích của report tài chính

Trách nhiệm lập report tài chính

Các nhân tố của báo cáo tài chính

Xem xét tổng thể

Trình bày phù hợp và tuân thủ các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công

Hoạt cồn liên tục

Trình bày độc nhất quán

Trọng yếu và tổng hợp

Bù trừ

Thông tin rất có thể so sánh

Thông tin so sánh tối thiểu

Cấu trúc với nội dung

Giới thiệu

Nhận dạng report tài chính

Kỳ báo cáo

Tính kịp thời

Báo cáo tình hình tài chính

Sự khác nhau giữa thời gian ngắn và lâu năm hạn

Tài sản ngắn hạn, gia tài dài hạn

Nợ ngắn hạn, nợ nhiều năm hạn

Các thông tin phải được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính

Thông tin có thể được trình bày trên report tình hình tài chính hoặc vào Thuyết minh report tài chính

Báo cáo tác dụng hoạt động

Thặng dư hoặc rạm hụt trong kỳ

Thông tin được trình bày trên báo cáo kết trái hoạt động.

Thông tin rất có thể được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động hoặc trên Thuyết minh báo cáo tài chính

Báo cáo về những đổi khác trong gia tài ròng/vốn nhà sở hữu

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh report tài chính

Cấu trúc

Thông tin về các chế độ kế toán

Cơ sở của những ước tính vững chắc chắn

Vốn

Các thông tin khác

1-11

1

2-4

5-11

6-8

9

10

11

12-137

12-15

16-17

18-22

23-46

23-25

26-29

30-32

33-35

36-40

41-46

41-46

47-137

47-48

49-53

54-55

56

57-84

57-62

63-66

67-74

75-79

80-84

85-103

85-87

88-91

92-103

104-111

112

113-117

118-125

126-133

134-135

134-135

136-137

Bảng tham chiếu các đoạn của chuẩn chỉnh mực kế toán công nước ta so với các đoạn của chuẩn mực kế toán tài chính công quốc tế

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục đích

1. Mục đích của chuẩn mực này nhằm mục tiêu quy định phương pháp trình bày báo cáo tài chính ship hàng mục đích bình thường và việc đối chiếu với report tài chính của các kỳ trước và của các đơn vị khác. Để giành được mục đích trên, chuẩn mực này quy định tổng thể và toàn diện những vấn đề chung bắt buộc xem xét lúc trình bày report tài chính, khuyên bảo về cấu tạo của report và hầu như yêu cầu tối thiểu về văn bản của report tài thiết yếu được lập trên các đại lý kế toán dồn tích. Việc nhận diện, khẳng định giá trị, ghi nhận, trình diễn và chào làng thông tin về các nghiệp vụ rõ ràng và những sự kiện khác được nguyên lý trong các chuẩn chỉnh mực kế toán công việt nam có liên quan khác.

Phạm vi

2. chuẩn mực này được vận dụng cho toàn bộ các report tài chính ship hàng mục đích thông thường được lập và trình diễn trên đại lý kế toán dồn tích tương xứng với các chuẩn mực kế toán công Việt Nam.

3. Báo cáo tài chính giao hàng mục đích thông thường là các báo cáo nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu cầu thông tin cho những người sử dụng không yêu cầu buộc phải được cung ứng các report với các thông tin rứa thể. Người sử dụng report tài chính ship hàng mục đích chung bao gồm người nộp thuế với phí, các nhà lập pháp, những cơ quan quản ngại lý, những chủ nợ vay, các nhà cung ứng hàng hóa dịch vụ, các cơ quan media và người lao động. Báo cáo tài chính ship hàng mục đích chung bao hàm các báo cáo được trình bày riêng lẻ hoặc trong khuôn khổ những tài liệu được công khai, lấy một ví dụ như báo cáo định kỳ mặt hàng năm. Chuẩn chỉnh mực này không áp dụng cho bài toán tổng hợp những thông tin tài ở chính giữa kỳ.

4. Chuẩn mực này được vận dụng chung cho cả việc lập report tài chính hợp nhất và lập báo cáo tài thiết yếu riêng, theo quy định tại các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công việt nam có liên quan.

Định nghĩa

5. Các thuật ngữ được áp dụng trong chuẩn mực này được gọi như sau:

Các khoản cung cấp cho chủ tải là các lợi ích kinh tế tương lai hoặc dịch vụ thương mại tiềm tàng được đơn vị sản xuất cho một số trong những hoặc toàn bộ các chủ thiết lập của đơn vị đó, dưới hiệ tượng lợi nhuận từ vốn đầu tư hoặc hoàn lại vốn đầu tư.

Chi tầm giá là đông đảo khoản giảm lợi ích kinh tế hoặc thương mại dịch vụ tiềm tàng trong veo thời kỳ báo cáo dưới bề ngoài luồng chi phí chỉ ra, hoặc câu hỏi sử dụng những tài sản, hoặc bài toán phát sinh các khoản nợ buộc phải trả dẫn mang đến giảm tài sản ròng/vốn chủ mua của đối chọi vị, ngoài những khoản triển lẵm cho chủ sở hữu.

Cơ sở dồn tích là các đại lý kế toán theo đó những giao dịch và những sự kiện khác được ghi nhận khi chúng phát sinh (không nhờ vào vào thực tiễn đã thu hoặc chi các khoản tiền hoặc tương đương tiền tuyệt chưa). Những giao dịch và sự kiện được ghi chép trong sổ kế toán và ghi dấn trên báo cáo tài chủ yếu của kỳ kế toán tài chính mà bọn chúng phát sinh. Những yếu tố được ghi nhận trên cơ sở kế toán dồn tích là tài sản, nợ phải trả, tài sản ròng/vốn công ty sở hữu, doanh thu và chi phí.

Doanh thu là tổng các ích lợi kinh tế hoặc dịch vụ thương mại tiềm tàng đơn vị thu được trong kỳ report làm tăng tài sản ròng/vốn chủ mua của solo vị, không bao gồm các khoản tăng tương quan đến vốn góp của công ty sở hữu.

Đơn vị tài chính là một tập hợp gồm 1 đơn vị kiểm soát và điều hành và toàn bộ các đơn vị chịu kiểm soát và điều hành của đơn vị chức năng đó cho mục tiêu lập báo cáo tài chính.

Nợ nên trả là nhiệm vụ hiện tại của đơn vị phát sinh từ những sự khiếu nại trong vượt khứ mà việc thanh toán những nghĩa vụ này sẽ làm sút các công dụng kinh tế hoặc dịch vụ tiềm tàng của đơn vị.

Tài sản là các nguồn lực được kiểm soát bởi đơn vị chức năng do công dụng của phần nhiều sự kiện trong thừa khứ và solo vị có công dụng thu được tác dụng kinh tế sau này từ các nguồn lực này.

Tài sản ròng/vốn chủ tải là phần lợi ích còn lại trong gia sản của đơn vị sau thời điểm đã trừ không còn nợ nên trả.

Thuyết minh bao gồm các thông tin bổ sung cập nhật cho những thông tin được trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết trái hoạt động, report về những biến đổi trong tài sản ròng/vốn chủ thiết lập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Thuyết minh cung ứng các diễn giải hoặc phân tích chi tiết các khoản mục được trình bày trong các báo cáo trên và tin tức về các khoản mục không đáp ứng nhu cầu tiêu chí được trình diễn trong các report trên.

Trọng yếu: thông tin được coi là trọng yếu đuối nếu vấn đề bỏ sót hoặc report sai lệch về tin tức đó, một cách riêng rẽ hoặc bình thường với những thông tin khác, rất có thể làm ảnh hưởng đến ra quyết định hoặc các nhận định của bạn sử dụng report tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào vào đồ sộ và thực chất của việc bỏ sót hoặc báo cáo sai lệch trong từng yếu tố hoàn cảnh cụ thể. Bài bản hoặc thực chất của thông tin, hoặc phối hợp quy tế bào và bản chất của thông tin rất có thể là các yếu tố để khẳng định tính trọng yếu.

Vốn góp của chủ tải là những tác dụng kinh tế sau này mà đơn vị chức năng nhận được từ mặt ngoài, nhưng không làm phát sinh nợ phải trả của đơn vị chức năng mà hình thành lợi ích tài chủ yếu trong gia sản ròng/vốn chủ download của đơn vị. Những khoản vốn góp này còn có đặc điểm:

(a) mang lại quyền (i) trưng bày các ích lợi kinh tế sau này và thương mại dịch vụ tiềm tàng trong suốt thời gian hoạt động của đơn vị mà những quyền này chỉ ở trong về chủ sở hữu hoặc đại diện thay mặt của chủ mua của đối kháng vị, và (ii) phân phối bất kỳ khoản chênh lệch tài sản to hơn nợ cần trả của đơn vị khi đơn vị chức năng giải thể; và/hoặc

(b) hoàn toàn có thể được lấy bán, trao đổi, chuyển giao hoặc mua lại.

Các thuật ngữ đã được khái niệm trong các chuẩn mực kế toán tài chính công nước ta khác được áp dụng trong chuẩn mực này có cùng nghĩa như vào các chuẩn chỉnh mực đó.

Đơn vị kinh tế

6. Thuật ngữ “đơn vị khiếp tế” được áp dụng trong chuẩn mực này để có một tập hợp bao gồm 1 đơn vị kiểm soát và điều hành và tất cả các đơn vị chức năng chịu kiểm soát điều hành của đơn vị đó cho mục đích lập report tài chính.

7. Những thuật ngữ khác có thể sử dụng thay thế sửa chữa để chỉ đối chọi vị kinh tế tài chính là “đơn vị thích hợp nhất”, “đơn vị kế toán cấp cho trên” cùng “đơn vị dự trù cấp I”.

8. Một đơn vị tài chính có thể bao gồm cả các đơn vị chuyển động vì mục tiêu xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao và mục đích thương mại. Ví dụ Bộ bao gồm thể bao gồm các đơn vị hành chủ yếu nhà nước chỉ sử dụng NSNN hoạt động theo chức năng, trọng trách được giao và cả các đơn vị sự nghiệp công lập vừa thực hiện nhiệm vụ được giao cùng vừa thực hiện chuyển động cung cấp thương mại dịch vụ theo điều khoản của pháp luật.

Lợi ích kinh tế tương lai hoặc dịch vụ thương mại tiềm tàng

9. Tải sản là phương tiện để những đơn vị tiến hành các hoạt động theo chức năng, trách nhiệm của mình. Những gia tài được áp dụng để trực tiếp tạo thành luồng chi phí vào thường xuyên được xem như là “lợi ích tài chính tương lai”. Những gia sản được sử dụng để cung cấp hàng hóa, dịch vụ tương xứng với mục đích hoạt động vui chơi của một đơn vị nhưng không trực tiếp tạo thành luồng chi phí vào thường xuyên được xem là “dịch vụ tiềm tàng”. Để bao quát cục bộ mục đích áp dụng tài sản, chuẩn chỉnh mực này áp dụng thuật ngữ “Lợi ích kinh tế tương lai hoặc thương mại & dịch vụ tiềm tàng” nhằm mô tả không thiếu các điểm sáng cơ phiên bản của tài sản.

Tính trọng yếu

10. Việc reviews việc vứt bỏ hoặc report sai lệch gồm thể ảnh hưởng đến đưa ra quyết định của bạn đọc report tài chính hay không, có ảnh hưởng trọng yếu tuyệt không, dựa vào mong ý muốn và năng lực của bạn sử dụng report đó. Tín đồ sử dụng báo cáo phải bao gồm sự hiểu biết hợp lý về lĩnh vực công, các hoạt động kinh tế cùng kế toán, có ý thức cố gắng ở nút độ quan trọng để khám phá thông tin. Vị đó, khi nhận xét cần đo lường và thống kê đến nấc độ người tiêu dùng thông tin với những đặc điểm đó rất có thể bị tác động trong việc nhận định về báo cáo tài thiết yếu và ra các quyết định.

Tài sản ròng/vốn công ty sở hữu

11. Gia sản ròng/vốn chủ mua là thuật ngữ được thực hiện trong chuẩn chỉnh mực này nhằm chỉ phần giá chỉ trị còn sót lại của gia tài trong report tình hình tài chính sau khoản thời gian đã trừ không còn nợ phải trả. Gia tài ròng/vốn nhà sở hữu rất có thể dương hoặc âm. Các thuật ngữ khác rất có thể được sử dụng thay thế sửa chữa cho thuật ngữ gia sản ròng/vốn chủ sở hữu, cùng với điều kiện các thuật ngữ kia có chân thành và ý nghĩa rõ ràng (ví dụ tài sản thuần).

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục đích của report tài chính

12. Report tài chính là các thông tin về tình trạng tài bao gồm và công dụng tài thiết yếu của một đơn vị được trình diễn có mục đích theo biểu mẫu, được cấu trúc chặt chẽ. Mục đích của báo cáo tài chính là tin báo hữu ích về tình trạng tài chính, công dụng tài chủ yếu và các luồng chi phí của đơn vị cho tất cả những người sử dụng report tài thiết yếu để reviews và chuyển ra những quyết định về vấn đề phân bổ, sử dụng các nguồn lực. Report tài bao gồm trong lĩnh vực kế toán công phải đưa thông tin hữu ích cho việc ra quyết định, buộc phải thể hiện kĩ năng giải trình của đơn vị về việc áp dụng những mối cung cấp lực đang tiếp nhận, theo các vẻ ngoài sau:

(a) đưa thông tin về các nguồn lực, sự phân chia các nguồn lực có sẵn và bài toán sử dụng các nguồn lực tài chính;

(b) đưa thông tin về các hoạt động vui chơi của đơn vị để bảo đảm an toàn vốn cho các vận động và đáp ứng nhu cầu các nhu yếu chi tiêu;

(c) cung cấp thông tin hữu ích cho việc review khả năng của đơn vị chức năng trong việc đảm bảo an toàn vốn cho các hoạt động, đáp ứng nhu ước trả nợ và thực hiện khẳng định của mình;

(d) báo tin về đk tài bao gồm của đơn vị và những đổi khác về đk tài chính; và

(e) tin báo tổng hợp hữu dụng để reviews kết quả buổi giao lưu của đơn vị trên các khía cạnh giá cả dịch vụ, tác dụng và khả năng dứt mục tiêu của đối chọi vị.

13. Report tài chính còn tồn tại vai trò dự kiến tương lai bằng việc cung cấp các tin tức hữu ích trong bài toán dự kiến mức độ mối cung cấp lực cần thiết để tiến hành các hoạt động trong tương lai, những nguồn lực có thể được tạo ra từ các hoạt động trong tương lai, các rủi ro và không ổn định đi kèm. Xung quanh ra, báo cáo tài chủ yếu còn có thể cung cấp cho những người sử dụng những thông tin sau:

(a) Việc những nguồn lực sẽ được mừng đón và áp dụng hợp pháp tuân thủ theo dự trù được giao; và

(b) Việc các nguồn lực vẫn được mừng đón và sử dụng tương xứng với hình thức của pháp luật, các cơ chế tài chính liên quan và các hợp đồng mà đơn vị chức năng đã ký kết kết.

14. Để đạt được những mục đích trên, report tài chính phải cung cấp các thông tin của đối kháng vị, như sau:

(a) Tài sản;

(b) Nợ đề nghị trả;

(c) tài sản ròng/vốn nhà sở hữu;

(d) Doanh thu;

(e) chi phí;

(f) các thay biến đổi trong tài sản ròng/vốn nhà sở hữu; và

(g) các luồng tiền.

15. Mặc dù các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính rất có thể liên quan tiền tới các mục đích của report tài bao gồm được nêu trong khúc 12, mặc dù tất cả những mục đích này chưa kiên cố đã được đáp ứng hết. Đặc biệt là đối với các đối kháng vị vận động không có mục tiêu cơ bạn dạng vì lợi nhuận, lãnh đạo đơn vị chức năng phải bảo đảm việc hỗ trợ các thương mại & dịch vụ theo nhiệm vụ được giao là các kim chỉ nam tài chính. Các thông tin bổ sung, bao gồm các report phi tài chính rất có thể được trình bày cùng với báo cáo tài chủ yếu để cung cấp một bức ảnh toàn cảnh về chuyển động trong kỳ của 1-1 vị.

Trách nhiệm lập báo cáo tài chính

16. Đơn vị kế toán (bao gồm cả đơn vị kinh tế) đề nghị lập report tài bao gồm theo cơ chế của pháp luật, từ đó phải phân công fan lập báo cáo tài chính. Báo cáo tài bao gồm phải gồm chữ ký của bạn lập, kế toán trưởng/phụ trách kế toán tài chính (hoặc bạn được ủy quyền), thủ trưởng đơn vị chức năng (hoặc người được ủy quyền) tại thời gian ký report theo quy định của pháp luật. Đối với những trường hợp bao gồm quy định khác, ví dụ như hội đồng làm chủ phê duyệt report tài chính,… thực hiện theo chế độ hiện hành của pháp luật.

17. Kho bạc tình Nhà nước lập report tài chính nhà nước toàn quốc và báo cáo nhà nước tỉnh. Các bước lập cùng ký báo cáo tài thiết yếu nhà nước thực hiện theo quy định luật pháp hiện hành về báo cáo tài chính nhà nước.

Các thành phần của báo cáo tài chính

18. Một bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh bao gồm:

(a) báo cáo tình hình tài chính;

(b) báo cáo kết trái hoạt động;

(c) báo cáo về những biến hóa trong tài sản ròng/vốn nhà sở hữu;

(d) báo cáo lưu chuyển khoản tệ;

(e) các đơn vị công bố công khai dự toán túi tiền được trông nom thì phải cung ứng số so sánh giữa dự toán chi phí và số thực hiện, được trình diễn như các thông tin tài thiết yếu bổ sung;

(f) Thuyết minh báo cáo tài chính, bao gồm tóm tắt các chế độ kế toán đa phần và những giải trình khác, và;

(g) Thông tin đối chiếu với tiến độ trước theo quy định ở trong phần 41 và 42 của chuẩn chỉnh mực này.

19. Báo cáo tài bao gồm cung cấp cho những người sử dụng các thông tin về những nguồn lực và nhiệm vụ của đơn vị tại ngày lập báo cáo và sự biến động của những nguồn lực giữa các thời điểm lập báo cáo. Những thông tin này hữu ích cho những người sử dụng khi đưa ra các review về kỹ năng của đơn vị chức năng trong việc thường xuyên thực hiện trọng trách được giao, cung ứng các mặt hàng hóa, dịch vụ thương mại ở một mức độ được cho phép và cường độ nguồn lực cần phải có trong tương lai để bảo đảm khả năng liên tục thực hiện trách nhiệm và cung ứng hàng hóa, dịch vụ của đối chọi vị.

20. Các đơn vị trong nghành nghề dịch vụ công có sử dụng NSNN hoặc một trong những nguồn lực không giống được nhà nước giao phải tuân hành giới hạn về ngân sách chi tiêu dưới hình thức dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chỉ được sử dụng trong phạm vi dự trù đã được giao. Report tài chính của những đơn vị trong nghành nghề dịch vụ công có thể cung cấp thông tin về câu hỏi liệu các nguồn lực đang được chào đón và thực hiện hợp pháp theo dự trù được giao tuyệt không. Những đơn vị công khai minh bạch dự toán chi tiêu đã được phê duyệt phải tuân thủ quy định về trình diễn thông tin về dự toán ngân sách chi tiêu trên báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa dự trù và số thực hiện hoàn toàn có thể được trình bày theo rất nhiều cách khác nhau, bao gồm;

• Sử dụng những thông tin tài thiết yếu bổ sung, trong đó trình bày về số chênh lệch giữa dự toán và số thực hiện; và

• ra mắt thông tin về vấn đề không vượt dự toán ngân sách.

21. Những đơn vị được khuyến khích trình bày bổ sung các tin tức để giúp cho những người sử dụng báo cáo trong vấn đề đánh giá hiệu quả hoạt động, việc cai quản tài sản của đơn vị, tương tự như đưa ra các quyết định về việc phân bổ các mối cung cấp lực. Các thông tin bổ sung này bao gồm thể bao hàm các thông tin cụ thể về kết quả buổi giao lưu của đơn vị dưới bề ngoài các chỉ số hoạt động, báo cáo về chuyển động cung cấp dịch vụ, báo cáo về các chương trình, dự án công trình và các report khác của lãnh đạo đơn vị về những sự kiện nổi bật của đơn vị chức năng trong kỳ báo cáo.

22. Những đơn vị cũng được khuyến khích trình bày thông tin về sự tuân hành quy định pháp luật, những chế độ, cơ chế hoặc lao lý do các cơ quan tất cả thẩm quyền ban hành. Khi báo cáo tài thiết yếu không hỗ trợ các thông tin về sự tuân thủ, đơn vị nên có tin tức dẫn chiếu tới bất kỳ tài liệu nào bao gồm chứa những thông tin đó. Thông tin về sự không vâng lệnh có liên quan tới mục đích giải trình của đơn vị, và có thể tác động tới nhận xét của bạn sử dụng báo cáo tài thiết yếu về kết quả buổi giao lưu của đơn vị và định hướng hoạt động trong tương lai. Điều này cũng đều có thể tác động đến đưa ra quyết định về việc phân chia nguồn lực cho đơn vị đó vào tương lai.

Xem xét tổng thể

Trình bày phù hợp và tuân hành các chuẩn mực kế toán tài chính công

23. Báo cáo tài bao gồm phải trình diễn một cách phải chăng tình hình tài chính, kết quả chuyển động và những luồng tiền của solo vị. Bài toán trình bày hợp lý và phải chăng yêu ước phản ánh trung thực tác động của những nghiệp vụ, những sự kiện không giống và những điều kiện cân xứng với định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhấn tài sản, nợ đề nghị trả, lệch giá và ngân sách chi tiêu đã được giải pháp trong các chuẩn chỉnh mực. Việc vận dụng đúng các chuẩn chỉnh mực và trình bày thông tin bổ sung cập nhật khi cần thiết được coi là report tài chính trình diễn hợp lý.

24. Việc báo cáo tài chính tuân hành theo các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công của vn được đơn vị kế toán nêu rõ vào phần thuyết minh report tài chính. Report tài thiết yếu chỉ được xem như là tuân thủ các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công nước ta khi nó tuân thủ vừa đủ mọi yêu ước của các chuẩn chỉnh mực kế toán công đã được bộ Tài chính ban hành.

25. Trong số đông mọi trường hợp, khi tuân thủ chuẩn chỉnh mực kế toán công Việt Nam, báo cáo tài thiết yếu sẽ được xem như là trình bày phù hợp lý. Vấn đề trình bày phải chăng còn yêu cầu đơn vị phải thực hiện:

(a) lựa chọn và áp dụng các chế độ kế toán cân xứng với chuẩn mực kế toán công việt nam về cơ chế kế toán, thay đổi trong ước tính kế toán và những sai sót. Chuẩn chỉnh mực này quy định khối hệ thống các hướng dẫn bao gồm tính cần mà lãnh đạo 1-1 vị rất có thể xem xét khi chưa xuất hiện các chuẩn chỉnh mực cụ thể áp dụng cho một khoản mục nào đó.

(b) trình diễn thông tin bao hàm các chính sách kế toán, để có thể cung cấp những thông tin tất cả liên quan, trung thực, dễ hiểu, kịp thời, đáng tin cậy, hoàn toàn có thể so sánh và xác minh được.

(c) cung cấp các thông tin bổ sung cập nhật khi việc vâng lệnh một quy định rõ ràng của chuẩn mực không đủ để bạn đọc có thể hiểu được ảnh hưởng của những giao dịch độc nhất vô nhị định, các sự kiện không giống và những điều kiện so với tình hình tài chủ yếu và kết quả buổi giao lưu của đơn vị.

Hoạt rượu cồn liên tục

26. khi lập báo cáo tài chính, cần phải review khả năng tiếp tục hoạt động liên tục của đơn vị chức năng bởi những người dân có trách nhiệm lập report tài chính. Report tài chính được lập trên cơ sở vận động liên tục trừ khi tất cả chủ trương, kế hoạch giải thể hoặc hoàn thành hoạt động so với đơn vị. Khi thực hiện đánh giá, những người có nhiệm vụ lập report tài chính phải nhận biết được những vụ việc không chắc hẳn rằng trọng yếu hèn liên quan tới các sự khiếu nại hoặc điều kiện tác động đến khả năng vận động liên tục của đơn vị chức năng và phải công bố thông tin về những vụ việc không chắc chắn rằng này. Khi báo cáo cáo tài chính không được lập bên trên cơ sở vận động liên tục thì đơn vị chức năng phải ra mắt điều này cùng rất cơ sở dùng làm lập report và vì sao tại sao đơn vị chức năng không được đánh giá là hoạt động liên tục.

27. Report tài chủ yếu được lập trên giả định rằng đối chọi vị chuyển động liên tục, sẽ liên tiếp hoạt động bình thường và thực hiện các nghĩa vụ của bản thân trong một khoảng chừng thời gian hoàn toàn có thể dự đoán được vào tương lai. Để reviews liệu đưa định hoạt động liên tục có hợp lí hay không, những người dân có trọng trách lập báo cáo tài thiết yếu phải coi xét toàn bộ những tin tức sẵn có tương quan đến chuyển động trong sau này trong thời hạn ít độc nhất là 12 tháng kể từ ngày report tài chủ yếu được phê duyệt.

28. Nấc độ lưu ý tùy trực thuộc vào từng trường hợp ví dụ và sự reviews về đưa định hoạt động liên tục của đơn vị trong lĩnh vực công không dựa trên các kết quả kiểm tra về tài năng thanh toán thường xuyên được áp dụng so với các doanh nghiệp. Hoàn toàn có thể xảy ra trường vừa lòng các vận động kiểm tra thông thường về kỹ năng thanh khoản và giao dịch thanh toán có tác dụng bất lợi, nhưng lại các nhân tố khác chỉ ra rằng solo vị này vẫn có khả năng hoạt động liên tục. Ví dụ:

(a) Đơn vị tự do có thể gồm kết quả chuyển động không tốt về phương diện tài chính, kể cả trong số kỳ tiếp theo, dẫu vậy vẫn được cung ứng các nguồn lực để liên tiếp thực hiện nhiệm vụ. Trách nhiệm tiến hành nhiệm vụ thỏa mãn giả định chuyển động liên tục của solo vị.

Xem thêm: Phi thanh vân có bầu khi con trai mới 8 tháng tuổi?

(b) Đối với đơn vị chức năng độc lập, việc đánh giá tình hình tài thiết yếu của đơn vị chức năng đó trên ngày lập báo cáo tài chính rất có thể chỉ ra rằng đơn vị chức năng đó không tồn tại khả năng hoạt động liên tục. Tuy vậy đơn vị đó hoàn toàn có thể có các hợp đồng tài trợ dài hạn hoặc các thỏa thuận khác bảo đảm an toàn cho kĩ năng tiếp tục buổi giao lưu của đơn vị.

29. Việc khẳng định khả năng hoạt động liên tục được xem xét so với từng đơn vị chức năng độc lập. Khi đánh giá khả năng vận động liên tục, trước khi tóm lại đơn vị bao gồm khả năng chuyển động liên tục hay là không thì người lập report tài chính rất cần được xem xét nhiều yếu tố liên quan đến trọng trách được giao; kết quả chuyển động hiện tại cùng dự loài kiến trong tương lai; tình hình tái cơ cấu tổ chức, vận động đã chào làng và dự kiến; mong tính doanh thu hoặc nguồn ngân sách đầu tư chính phủ tiếp tục tài trợ; và những nguồn tài chính thay thế tiềm tàng của đối chọi vị, trước khi kết luận giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Trình bày duy nhất quán

30. Việc trình diễn và phân loại các khoản mục trên report tài chủ yếu phải được thực hiện đồng nhất từ kỳ này lịch sự kỳ khác, trừ khi:

(a) có sự đổi khác đáng kể về thực chất hoạt rượu cồn của đơn vị hoặc khi soát xét lại report tài chính cho biết thêm rõ ràng việc trình bày hoặc phân loại những khoản mục theo cách khác sẽ hợp lý hơn theo các tiêu chuẩn lựa lựa chọn và áp dụng cơ chế kế toán phép tắc trong chuẩn mực kế toán tài chính công vn về chế độ kế toán, chuyển đổi trong mong tính kế toán tài chính và các sai sót; hoặc

(b) chuẩn chỉnh mực khác yêu mong phải đổi khác việc trình bày hiện tại.

31. Một trong những trường hợp đổi khác hoạt cồn hoặc rà soát xét lại việc trình bày report tài chính hoàn toàn có thể cần bắt buộc yêu cầu đơn vị chức năng trình bày báo cáo tài bao gồm theo một cách khác. Ví như một đơn vị chức năng kinh tế rất có thể bị chia tách, giải thể một phần tử làm thương mại & dịch vụ mà thành phần làm dịch vụ này là trong số những đơn vị chịu kiểm soát điều hành lớn tốt nhất của đơn vị lập báo cáo. Các phần tử còn lại của đơn vị tài chính đó là những solo vị triển khai nghiệp vụ làm chủ và tư vấn chính sách. Trong trường hòa hợp này, report tài chủ yếu lập dựa trên vận động cơ bản của đơn vị tài chính trước phía trên không còn phù hợp với solo vị tài chính mới nữa.

32. Một đơn vị chức năng chỉ được thay đổi việc trình bày báo cáo tài chính khi sự biến hóa đó rước lại cho những người sử dụng báo cáo những thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơn, yêu thương cầu trình bày mới được tiếp tục thực hiện, đảm bảo an toàn tính hoàn toàn có thể so sánh của thông tin. Khi chuyển đổi việc trình bày report tài chính, đơn vị chức năng phải phân loại lại những thông tin đối chiếu theo quy định ở đoạn 44 cùng 45 của chuẩn chỉnh mực này.

Trọng yếu cùng tổng hợp

33. Từng nhóm những khoản mục tương tự như có tính trọng yếu bắt buộc được trình bày đơn lẻ trên báo cáo tài chính. Những khoản mục có đặc thù hoặc chức năng khác nhau buộc phải được trình bày riêng biệt, trừ khi các khoản mục kia không trọng yếu.

34. Report tài đó là kết trái của việc xử lý với tổng phù hợp một lượng lớn những giao dịch với sự kiện, được tập đúng theo thành những nhóm theo đặc điểm hoặc chức năng. Các bước cuối thuộc của quá trình này là trình bày các số liệu đã có được phân nhiều loại và tổng vừa lòng vào các khoản mục tương ứng trên biểu mẫu báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, report thay đổi trong gia sản ròng/vốn chủ sở hữu, report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ, hoặc thuyết minh report tài chính. Nếu như một khoản mục lẻ tẻ nào đó không xung yếu thì nó sẽ được tổng phù hợp với các khoản mục khác trên report tài chính hoặc trong thuyết minh báo cáo tài chính. Một khoản mục không được trọng yếu và để được trình bày riêng lẻ trên report tài bao gồm nhưng có thể đủ trọng yếu để được trình bày đơn lẻ trên thuyết minh báo cáo tài chính.

35. áp dụng khái niệm trọng yếu có nghĩa là đơn vị không độc nhất vô nhị thiết phải tuân thủ một dụng cụ về trình diễn thông tin của một chuẩn chỉnh mực nếu tin tức đó không trọng yếu.

Bù trừ

36. Gia tài và nợ nên trả, lợi nhuận và ngân sách không được bù trừ cho nhau trừ lúc một chuẩn mực kế toán công việt nam yêu ước hoặc đến phép.

37. Việc trình bày riêng rẽ gia sản và nợ buộc phải trả, doanh thu và giá cả rất quan lại trọng. Bài toán bù trừ những khoản mục này trên báo cáo kết quả chuyển động hoặc trên report tình hình tài chủ yếu (trừ khi vấn đề bù trừ phản nghịch ánh thực chất của nhiệm vụ hoặc sự kiện), sẽ có tác dụng giảm kỹ năng của tín đồ sử dụng report tài bao gồm trong câu hỏi hiểu bản chất các nghiệp vụ, sự kiện và các điều kiện sẽ phát sinh; và nhận xét được luồng tiền sau đây của solo vị. Trường hòa hợp pháp luật được cho phép đơn vị trích lập các khoản dự trữ thì được ghi nhận gia tài theo quý giá thuần sau khoản thời gian trừ các khoản dự phòng, ví như dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho và dự trữ nợ phải thu nặng nề đòi, không bị xem như là bù trừ.

38. Chuẩn mực kế toán tài chính công việt nam về lợi nhuận từ những giao dịch thảo luận định nghĩa lợi nhuận và quy định doanh thu được ghi nhấn ở giá trị phù hợp của các khoản đang thu được hoặc đã thu được sau thời điểm đã trừ các khoản tách khấu thương mại dịch vụ và sút giá. Vào một chu kỳ vận động bình thường, đối chọi vị hoàn toàn có thể tham gia vào các giao dịch không chế tạo ra lợi nhuận nhưng có tương quan đến hoạt động chính tạo ra doanh thu. Hiệu quả của những giao dịch thanh toán này được trình bày bằng cách bù trừ doanh thu với túi tiền của cùng một giao dịch, ví như cách trình bày đó phản ảnh được bản chất của thanh toán giao dịch hoặc sự kiện. Lấy một ví dụ lãi hoặc lỗ phân phát sinh từ những việc thanh lý gửi nhượng gia sản dài hạn, bao hàm các khoản chi tiêu và tài sản vận động được trình bày bằng cách lấy số tiền thu được từ việc thanh lý trừ đi giá chỉ trị sót lại của gia tài và các ngân sách chi tiêu liên quan tới việc thanh lý.

39. Ngoài ra, lãi cùng lỗ tạo ra từ một tổ các thanh toán giao dịch tương tự cũng rất được trình bày theo quý hiếm thuần, ví dụ như lãi lỗ từ chênh lệch tỷ giá. Tuy vậy nếu các khoản lãi lỗ này là xung yếu thì bắt buộc được trình diễn riêng biệt.

40. Việc bù trừ các luồng chi phí được trình diễn ở chuẩn mực kế toán tài chính công nước ta số 02 “Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ”.

Thông tin rất có thể so sánh

Thông tin so sánh tối thiểu

41. Trừ khi một chuẩn chỉnh mực kế toán công Việt Nam có thể chấp nhận được hoặc tất cả yêu mong khác, đơn vị chức năng phải trình diễn các thông tin có thể so sánh của kỳ trước với cả các số liệu đã trình diễn trên báo cáo tài chính. Đơn vị phải trình bày các thông tin đối chiếu dưới dạng diễn giải và bộc lộ nếu cần thiết để người đọc rất có thể hiểu được report tài bao gồm của kỳ hiện tại tại.

42. Đơn vị phải trình diễn tối thiểu report tình hình tài chính với thông tin so sánh của kỳ trước, báo cáo kết quả vận động với thông tin đối chiếu của kỳ trước, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ với thông tin đối chiếu của kỳ trước và report về những thay đổi trong tài sản ròng/vốn chủ thiết lập với thông tin so sánh của kỳ trước và những thuyết minh bao gồm liên quan.

43. Trong một trong những trường hợp, những thông tin diễn giải được cung ứng trong báo cáo tài chính của những kỳ trước liên tiếp liên quan mang lại kỳ hiện tại tại. Lấy một ví dụ thông tin chi tiết về một vụ tranh chấp pháp luật xảy ra vào vào cuối kỳ trước chưa xuất hiện kết trái rõ ràng, nếu như đến thời điểm hiện nay vẫn chưa giải quyết chấm dứt thì bắt buộc được công bố trong kỳ này. Bạn sử dụng report sẽ dành được thông tin về sự việc không chắc hẳn rằng tại ngày lập report tài chủ yếu kỳ trước và thông tin về việc đơn vị chức năng đã triển khai trong kỳ này để cách xử lý vướng mắc đó.

44. Khi thay đổi cách trình diễn hoặc phân loại những khoản mục trên report tài chính, những số liệu so sánh cũng đề xuất được phân nhiều loại lại trừ khi việc đó không thể tiến hành được. Lúc số liệu đối chiếu được phân loại lại, đơn vị phải trình bày:

(a) bản chất của bài toán phân một số loại lại;

(b) Số liệu của mỗi khoản mục hoặc team khoản mục được phân nhiều loại lại; và

(c) vì sao của việc phân một số loại lại.

45. ngôi trường hợp tất yêu phân nhiều loại lại số liệu, đơn vị phải trình bày:

(a) vì sao không thể phân nhiều loại lại số liệu; và

(b) bản chất của việc điều chỉnh sẽ phải triển khai nếu số liệu được phân nhiều loại lại.

46. Việc bức tốc khả năng so sánh của tin tức giữa những kỳ report giúp cho tất cả những người sử dụng trong câu hỏi ra ra quyết định và đánh giá quyết định, đặc biệt chất nhận được đánh giá xu hướng của những thông tin tài chính cho mục tiêu dự đoán. Trong một vài trường hợp, chẳng thể phân các loại lại những thông tin so sánh của một kỳ rõ ràng trước đó để đối chiếu với kỳ này. Ví như trong cơ sở y tế công, kỳ trước số liệu lợi nhuận dịch vụ khám chữa trị bệnh đơn vị chức năng không mở theo dõi cụ thể theo doanh thu của từng khoa, phòng, mặc dù trong kỳ này yêu cầu này là yêu cầu thì không thể giành được thông tin đối chiếu về số thu tính theo từng khoa, chống so cùng với kỳ trước.

Cấu trúc cùng nội dung

Giới thiệu

47. Chuẩn chỉnh mực này yêu thương cầu trình diễn các khoản mục cố định trên report tình hình tài chính, report kết quả hoạt động, report về những thay đổi trong tài sản ròng/vốn chủ cài và vẻ ngoài việc trình diễn các khoản mục khác trên các report này hoặc bên trên thuyết minh report tài chính. Chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công việt nam số 02 quy định đối với việc trình bày report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

48. Chuẩn chỉnh mực này sử dụng thuật ngữ “trình bày” với nghĩa rộng lớn bao hàm các khoản mục được trình diễn trên report tình hình tài chính; report kết quả hoạt động; báo cáo về những biến hóa trong gia sản ròng/vốn công ty sở hữu; và report lưu chuyển tiền tệ cũng như trong thuyết minh báo cáo tài chính. Các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công việt nam khác cũng yêu ước về câu hỏi trình bày. Trừ khi gồm quy định khác trong chuẩn mực này hoặc trong chuẩn chỉnh mực khác, việc trình bày được triển khai trên các report tình hình tài chính, report kết trái hoạt động, báo cáo về những biến hóa trong gia sản ròng/vốn chủ cài đặt hoặc report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ (nếu có liên quan), hoặc vào phần thuyết minh report tài chính.

Nhận dạng báo cáo tài chính

49. Các report tài chủ yếu phải được xác định ví dụ và rành mạch với những thông tin không giống trong và một tài liệu được vạc hành.

50. Các chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công nước ta chỉ áp dụng cho các báo cáo tài thiết yếu và không áp dụng cho các thông tin không giống được trình bày trong những loại báo cáo định kỳ khác. Vị đó, bạn sử dụng báo cáo tài chủ yếu phải phân biệt được các thông tin được lập dựa vào quy định của chuẩn mực kế toán công việt nam với các thông tin khác rất có thể hữu ích với người sử dụng nhưng chưa phải là đối tượng người sử dụng áp dụng chuẩn chỉnh mực, rất có thể có những tài liệu khác cũng áp dụng thuật ngữ báo cáo tài thiết yếu nhưng nội hàm chưa hẳn là các báo cáo tài thiết yếu được trình bày theo yêu ước của chuẩn mực này.

51. từng biểu chủng loại của report tài chủ yếu phải được xác minh rõ ràng. Bên cạnh ra, các thông tin sau cần được trình diễn một cách khá nổi bật và được lặp đi lặp lại nếu quan trọng để bạn đọc hoàn toàn có thể hiểu rõ những thông tin được trình diễn trong báo cáo tài chính:

(a) tên của đối chọi vị báo cáo hoặc các thông tin để xác minh đơn vị báo cáo và ngẫu nhiên thay thay đổi nào của những thông tin này kể từ ngày lập báo cáo kỳ trước; tên của đơn vị chức năng cấp bên trên của đơn vị lập báo cáo;

(b) một số loại báo cáo: là report tài chính của một đối chọi vị tự do hay một đơn vị chức năng kinh tế;

(c) Ngày report hoặc kỳ của report tài chính tương ứng với từng biểu mẫu mã của report tài chính;

(d) Đơn vị chi phí tệ sử dụng trong báo cáo; như được có mang trong chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính công vn về ảnh hưởng của sự biến đổi tỷ giá hối đoái; và

(e) Đơn vị tính khi trình bày các khoản mục trong báo cáo tài chính.

52. Những yêu cầu trong đoạn 51 được triển khai bắt buộc tại trang thứ nhất theo biểu chủng loại quy định. Đơn vị gồm thể bổ sung thêm tiêu đề sống đầu từng trang tiếp theo sau và bổ sung thêm tiêu đề bắt tắt sinh sống mỗi cột trên các trang sau của báo cáo tài chính, đảm bảo an toàn thống nhất. Ví dụ nếu report tài bao gồm được trình bày dưới dạng dữ liệu điện tử cơ mà không tách bóc rời từng trang, thì các thông tin trên buộc phải được lặp lại tiếp tục để bảo vệ người hiểu hiểu được những thông tin được cung cấp trong report tài chính.

53. Để cho đơn giản và dễ dàng và dễ hiểu hơn, những số liệu trong báo cáo tài chính hoàn toàn có thể được trình diễn theo đơn vị chức năng tính là ngàn hoặc triệu đồng vn hoặc đơn vị chức năng tiền tệ không giống nếu quy định có quy định. Đơn vị tính này còn có thể chấp nhận được nếu mức độ làm cho tròn số được ghi rõ và không tồn tại thông tin trọng yếu nào bị bỏ sót.

Kỳ báo cáo

(a) tại sao lập report tài bao gồm cho kỳ dài hơn nữa hoặc ngắn lại hơn một năm; và

(b) bài toán không thể đối chiếu được số liệu của những khoản mục trên báo cáo kết quả hoạt động, report về những biến hóa trong tài sản ròng/vốn nhà sở hữu, báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ và hồ hết phần thuyết minh bao gồm liên quan.

55. Trong một vài trường hợp, vị đặc điểm chuyển động đơn vị hoàn toàn có thể bị yêu thương cầu, hoặc từ quyết định biến đổi kỳ report (nếu được phép), ví dụ những trường học biến đổi kỳ kế toán tài chính theo năm học. Trong trường hợp này, nội dung đặc biệt quan trọng là người tiêu dùng thông tin phải nhận ra rằng số liệu kỳ này không thể đối chiếu được với số liệu kỳ trước, và lý do đổi khác kỳ báo cáo phải được trình bày.

Tính kịp thời

56. Tính có lợi của report tài chính sẽ bị suy sút nếu bọn chúng không được cung cấp cho người sử dụng trong 1 thời gian phù hợp kể từ bỏ ngày xong xuôi kỳ kế toán. Để đảm bảo an toàn tính bổ ích của số liệu báo cáo tài thiết yếu nhằm hỗ trợ các tin tức phù hợp, hiệu quả cho tất cả những người sử dụng report thì thời hạn đơn vị phân phát hành report càn được xem như xét vào phạm vi buổi tối đa là 6 tháng kể từ ngày xong kỳ kế toán.

Các quy định rõ ràng liên quan mang đến thời hạn phạt hành report tài thiết yếu tại luật Kế toán, chế độ kế toán mà đối kháng vị vận dụng và văn phiên bản hướng dẫn lập báo cáo tài chủ yếu tổng đúng theo (hợp nhất) đối với đơn vị kế toán cung cấp trên (đơn vị tởm tế). Chuẩn chỉnh mực này không có quy định nước ngoài lệ cho việc lập với nộp báo cáo chậm đối với thời hạn quy định.

Báo cáo tình hình tài chính

Sự khác biệt giữa ngắn hạn và lâu năm hạn

57. Đơn vị đề nghị trình bày đơn nhất các khoản mục tài sản thời gian ngắn và lâu năm hạn, nợ buộc phải trả thời gian ngắn và dài hạn trên báo cáo tình hình tài chủ yếu theo quy định ở vị trí 63-74 của chuẩn mực này, trừ lúc việc trình diễn theo tính thanh khoản mang đến các thông tin an toàn và đáng tin cậy và phù hợp hơn. Khi vận dụng ngoại lệ này, tất cả tài sản với nợ cần trả được trình diễn theo thứ tự về tính thanh khoản.

58. Dù đơn vị áp dụng cách thức trình bày nào, đối với các khoản mục tài sản và nợ cần trả bao gồm cả các khoản dự kiến vẫn được tịch thu hoặc phải thanh toán trong vòng 12 tháng tính từ lúc ngày lập report và sau 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo, đơn vị chức năng phải trình bày số dự con kiến được thu hồi hoặc phải giao dịch sau 12 tháng.

59. Khi đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ trong một chu kỳ hoạt động được khẳng định rõ ràng, việc phân loại đơn lẻ tài sản, nợ bắt buộc trả ngắn hạn và dài hạn trên báo cáo tình hình tài chính sẽ cung cấp những tin tức hữu ích để rõ ràng giá trị tài sản ròng sẽ liên tiếp được sử dụng cho buổi giao lưu của đơn vị vào thời gian thời gian ngắn và dài hạn. Ko kể ra, phương thức trình bày này còn chỉ rõ các tài sản dự kiến sẽ tiến hành thanh khoản vào chu kỳ hoạt động hiện tại với số nợ đề nghị trả dự loài kiến phải giao dịch trong thuộc kỳ.

60. Đối với một trong những đơn vị, ví dụ như cơ quan lại hành chủ yếu nhà nước, các tổ chức tài chính, việc trình bày tài sản và nợ buộc phải trả theo tính thanh khoản tăng dần đều hoặc sút dần sẽ cung ứng thông tin tin cậy và cân xứng hơn cách trình bày theo tiêu chí ngắn hạn/dài hạn, bởi vì các đơn vị đó không cung cấp hàng hóa thương mại & dịch vụ trong một chu kỳ chuyển động được xác định rõ ràng.

61. Khi áp dụng đoạn 57, đơn vị được phép trình bày một trong những tài sản cùng nợ phải trả theo tiêu chuẩn ngắn hạn/dài hạn, một số trong những tài sản với nợ cần trả khác theo tiêu chuẩn thanh khoản ví như cách trình bày đó đưa về những thông tin an toàn và đáng tin cậy và cân xứng hơn. Đơn vị có thể thực hiện nay cách trình bày hỗn vừa lòng này trong trường hợp gồm nhiều chuyển động đa dạng.

62. Thông tin về ngày dự kiến mang đến hạn của gia tài và nợ nên trả rất có ích trong việc reviews khả năng thanh toán và thanh toán giao dịch của đối chọi vị. Thông tin về ngày dự kiến thu hồi và thanh toán các khoản mục tài sản và nợ nên trả không bởi tiền như hàng tồn kho hay các khoản dự phòng cũng khá hữu ích, dù những khoản mục gia sản và nợ cần trả này được phân các loại là ngắn hạn hay nhiều năm hạn.

Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn

63. Một gia sản được phân nhiều loại là thời gian ngắn nếu nó thỏa mãn nhu cầu được 1 trong các các tiêu chuẩn sau:

(a) Được dự kiến tịch thu được hoặc sở hữu để chào bán hoặc chi tiêu và sử dụng trong một chu kỳ luân hồi hoạt động thông thường của đơn vị;

(b) mục tiêu nắm giữ ban sơ của đơn vị chức năng là nhằm bán;

(c) Được dự kiến tịch thu được trong vòng 12 tháng tính từ lúc ngày báo cáo; hoặc

(d) Là chi phí hoặc tương đương tiền (theo định nghĩa trong chuẩn mực kế toán tài chính công nước ta số 02), trừ lúc nó bị giảm bớt trong việc đem đi trao đổi hoặc áp dụng để giao dịch một khoản nợ trong thời hạn ít nhất 12 tháng tính từ lúc ngày báo cáo.

Tất cả các tài sản sót lại được phân nhiều loại là gia sản dài hạn.

64. Chuẩn mực này áp dụng thuật ngữ “tài sản nhiều năm hạn” để chỉ những bất hễ sản, nhà xưởng, thiết bị, gia sản vô hình, tài sản tài bao gồm có thực chất dài hạn. Hoàn toàn có thể sử dụng các thuật ngữ sửa chữa với điều kiện những thuật ngữ đó có cùng bản chất và chân thành và ý nghĩa rõ ràng.

65. Chu kỳ hoạt động của đơn vị là khoảng thời hạn đơn vị nên để chuyển hóa những yếu tố đầu vào hoặc nguồn lực thành các sản phẩm đầu ra. Lúc chu kỳ chuyển động thông hay của đơn vị chức năng không được khẳng định một biện pháp rõ ràng, đơn vị được khoác định thời hạn của chu kỳ luân hồi là 12 tháng.

66. Tài sản ngắn hạn bao gồm các gia tài (ví dụ như những khoản thuế bắt buộc thu, các khoản phải thu về áp dụng dịch vụ, những khoản phạt cùng phí đề xuất thu, mặt hàng tồn kho ,…) được thu hồi, tiêu thụ hoặc đem buôn bán như là một trong những phần của chu kỳ hoạt động bình thường, ngay cả khi đơn vị dự loài kiến không thu hồi được các tài sản này trong vòng 12 tháng kể từ ngày báo cáo. Tài sản ngắn hạn còn bao gồm cả các tài sản được sở hữu với mục đích ban đầu là để bán (ví dụ bao hàm các gia sản tài thiết yếu được phân loại là được nắm giữ để phân phối theo khí cụ tại chuẩn mực kế toán công việt nam có liên quan).

Nợ ngắn hạn, nợ nhiều năm hạn

67. Một số tiền nợ phải trả được phân một số loại là nợ ngắn hạn khi đáp ứng được một trong các tiêu chí sau:

(a) Được dự kiến phải thanh toán trong một chu kỳ chuyển động bình thường;

(b) Đơn vị sở hữu cho mục đích lúc đầu là nhằm bán;

(c) số tiền nợ phải trả sẽ đến hạn trong tầm 12 tháng tính từ lúc ngày báo cáo; hoặc

(d) Đơn vị không có quyền vô điều kiện thanh toán chậm khoản nợ đó sau tối thiểu 12 tháng tính từ lúc ngày báo cáo (xem đoạn 71). Bài toán phân loại khoản nợ không đổi khác trong ngôi trường hợp lao lý của khoản nợ cho phép chủ nợ có quyền chọn phương thức thanh toán giao dịch bằng những công núm vốn do đơn vị chức năng phát hành.

Tất cả những khoản nợ còn sót lại được phân các loại là nợ lâu năm hạn.

68. Một số trong những khoản nợ ngắn hạn như các khoản đề xuất nộp NSNN, chi tiêu phải trả nhân viên và các giá cả hoạt cồn khác nên trả là 1 phần của kinh phí đầu tư đơn vị áp dụng trong một chu kỳ hoạt động bình th